Akt korporacyjny

PAN.2018.1.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2018
KANCLERZA PAN
z dnia 5 stycznia 2018 roku
w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym finansowanych ze środków pozabudżetowych w ramach projektu planu finansowego na rok 2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 i 2201) postanawiam, co następuje:
1. W ramach projektu planu finansowego określonego przez Prezesa Akademii na rok 2018 - do realizacji na szczeblu centralnym - ustalam wykaz zadań operacyjnych oraz dysponentów środków zaplanowanych do sfinansowania środkami spoza budżetu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Dysponenci, o których mowa w ust. 1 oraz ich zastępcy dokonują czynności na podstawie i w granicach zakreślonych w imiennych pełnomocnictwach udzielonych przez Prezesa Akademii i Kanclerza Akademii.
3. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio procedury wprowadzone Decyzją Nr 40/2016 Prezesa PAN z dnia 14 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Naukna szczeblu centralnym, zmienioną Decyzją Nr 22/2017 z dnia 23 marca 2017 roku i Decyzją nr 30/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kontrola celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków następuje przy wykorzystaniu informatycznego systemu ERP.
5. Dokonywanie zmian w wykazie zaplanowanych zadań opercyjnych następuje przy wykorzystaniu formularzy, określonych w załącznikach nr 7 - 8 do Zarządzenia Nr 101/2017 Kanclerza PAN z dnia 8 sierpnia 2017 roku.
6. Dysponenci wymienieni w załączniku do niniejszego zarządzenia przedkładają w Biurze Finansów i Budżetu bez zbędnej zwłoki projekt planu w rozbiciu na szczegółowe zadania operacyjne celem wprowadzenia danych do systemu ERP.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIK

PLAN FINANSOWYDZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Pozycja

(nr w systemie ERP)

WyszczególnieniePlanowany stan na 01.01.2018 rokuPlanowane przychodyz tegoPlanowanez toŚrodki na wydatki majątkoweWydatki nie stanowiące kosztówPlanowany stan na 31.12.2018 rokuśrodki na sfinansowanie lub prefinansowanieDYSPONENT
Środki pieniężneNależnościZobowiązaniaprzychody z prowadzonej działalnościprzychodywynagrodzeniapochodnepodatki i opłatyzakup towarów ipozostałe kosztyŚrodki pieniężneNależnościZobowiązania
01Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia00000
02Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii-22 7920265 000265 000457 000457 000-214 792214 792
02-01Siedziba Stacji w Brukseli-3 778160 000160 000325 000325 000-168 778168 778Kanclerz Akademii
02-02Dobra, Furmańska, Karowa (dzierżawa)-19 014105 000105 000132 000132 000-46 01446 014
03Bieżące gospodarowanie nieruchomościami-60 52228 65873 2101 523 6521 494 65229 0002 441 47799 86016 160180 3072 050 55094 6000-978 34728 65873 2101 682 905
03-01Garaż w Warszawie231 705216 000216 000213 00060 00011 000142 000234 705Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03-14Wrocław - Podwale524 85330 000560 000560 000615 0005 0001 00022 000517 00070 000469 85330 000Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu
03-02 do

03-13 03-15 do

03-20

Zadania realizowane przez BOM-817 08028 65843 210747 652718 65229 0001 613 47734 8604 160158 3071 391 55024 60000-1 682 90528 65843 2101 682 905Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego
04Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)4 048 52215 000 00015 000 0001 875 0001 875 0007 083 5001 500 0008 590 022-1 728 919Kanclerz Akademii
05Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym1 306 0654 548 900632 7281 637 000679 000958 0009 428 000293 00080 000429 0008 626 000873 1094 610 000689 0000
05-03,

05-04,

05-09,

05-12

Działalność korporacji87 44300189 000141 00048 000189 00093 000039 00057 00087 443Dyrektor Gabinetu Prezesa
05-06Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę716 087538 000538 000555 000200 00080 000230 00045 000699 087Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
05-02,

05-05,

05-07,

05-10,

05-11

Pozostałe rozliczenia502 5354 548 900632 728910 000910 0008 684 000160 0008 524 00086 5794 610 000689 000Kanclerz Akademii
06Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 6700Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego
07Biuro d.s. Doskonałości Naukowej0000Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej
99-01Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych463 80024 9002 0002 000465 70025 000-168 778Kanclerz Akademii
99-02Środki na finansowanie zwrotnej pomocy lub prefinansowanie innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla instytutów naukowych Akademii831 842494 0004 0004 000935 842394 000Kanclerz Akademii
RAZEM6 566 9155 096 458705 93818 431 6522 438 65215 993 00014 201 477392 86096 160180 3074 811 5508 720 6007 083 5001 500 0009 671 5345 057 658762 2100
Warszawa, 5 stycznia 2018 roku