PAN.2017.12.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017
KANCLERZA PAN
z dnia grudnia 2017 roku
w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym finansowanych z dotacji budżetowych w ramach projektu planu finansowego na rok 2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 i 2201) postanawiam, co następuje:
1. W ramach projektu planu finansowego określonego przez Prezesa Akademii na rok 2018 - do realizacji na szczeblu centralnym - ustalam wykaz zaplanowanych zadań operacyjnych w podziale na źródła finansowania:
1) w załączniku nr 1 - zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73010,
2) w załączniku nr 2 - zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73095.
2. Dysponenci, o których mowa w ust. 1 oraz ich zastępcy dokonują czynności na podstawie i w granicach zakreślonych w imiennych pełnomocnictwach udzielonych przez Prezesa Akademii i Kanclerza Akademii.
3. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio procedury wprowadzone Decyzją Nr 40/2016 Prezesa PAN z dnia 14 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Naukna szczeblu centralnym, zmienioną Decyzją Nr 22/2017 z dnia 23 marca 2017 roku i Decyzją nr 30/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kontrola celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków następuje przy wykorzystaniu informatycznego systemu ERP.
5. Dysponent środków może samodzielnie dokonywać przemieszczeń środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami operacyjnymi leżącymi w jego gestii wyłącznie w sytuacji gdy operacja ta nie wymaga korekty łącznego projektu planu finansowego określonego dla zmienianych pozycji lub kwot wyodrębnionych przez Prezesa PAN na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. Dysponent informuje Biuro Finansów i Budżetu o dokonanych zmianach, celem uaktualnienia planu zadań operacyjnych w systemie informatycznym.
6. Dokonywanie zmian w wykazie zaplanowanych zadań opercyjnych następuje przy wykorzystaniu formularzy, określonych w załącznikach nr 4 - 8 do Zarządzenia Nr 101/2017 Kanclerza PAN z dnia 8 sierpnia 2017 roku.
7. Dysponenci wymienieni w załącznikach do niniejszego zarządzenia realizujący więcej niż jedno zadanie w ramach danej pozycji planistycznej, przedkładają w Biurze Finansów i Budżetu bez zbędnej zwłoki szczegółowy projekt planu w rozbiciu na poszczególne zadania operacyjne celem wprowadzenia danych do systemu ERP.
8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Pozycja

(nr w systemie ERP)

WyszczególnieniePlanowane zobowiązania

na

01-01-2018 r.

Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w projekcie planu na 2018 rok w ujęciu KASOWYMProjekt planu kosztów

na 2018 r.

z tego:Planowane zobowiązania

na

31-12-2018 r.

DYSPONENT
Wynagrodzenia osobowe + ZFNWynagrodzenia bezosobowePochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)Zakup towarów i usługPozostałe koszty
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANÓW AKADEMII I KORPORACJI UCZONYCH, z tego:28 18813 644 00013 644 4022 168 850492 150384 0561 369 2929 230 05428 590
01Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)27 1882 623 5742 623 9762 168 8503741565 00075 97027 590
01101wynagrodzenia2 145 6212 145 6212 145 621
01402,

01403,

01-05

składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN27 188396 983397 38523 229374 15627 590Kanclerz PAN
02Uposażenia członków PAN7 877 7727 877 7727 877 772Kanclerz PAN
03Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN106 000106 00066 00040 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04Organizacja posiedzeń Prezydium PAN54 00054 00032 00022 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii632 374632 374415 374217 000
05-01 do 10zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN322 654322 654105 654217 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa9 0009 0009 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
05-13koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)300 720300 720300 720Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06Działalność wydziałów PAN843 260843 26050 000383 260410 000
06-01 do 03zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN558 000558 00050 00098 000410 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa14 00014 00014 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06108koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)271 260271 260271 260Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych1 096 4441 096 444330 1507 500222 794536 000
07101 do 04zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN1 060 0001 060 000330 1507 500186 350536 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-07koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)36 44436 44436 444Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08Działalność oddziałów PAN1 000265 576265 57643 0001 400212 5648 6121 000
08101 do 05zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN178 000178 00043 0001 400125 6008 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa9 0009 0009 000Naczelnik Działu kierujący ZespołemT eleinformatyki
08-10koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN1 00078 57678 57677 9646121 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce95 00095 00069 0001 0002 00023 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10Działalność Komisji Rewizyjnej3 0003 0003002 700Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11101Działalność Akademii Młodych Uczonych - zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN47 00047 00030 00017 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ, z tego:3 930 0003 930 000800 00037 000640 0002 453 000
05-12Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii - działalność upowszechnaiająca naukę300 000300 00090 00010 000100 000100 000Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
06-07Działalność wydziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę100 000100 00040 0002 00020 00038 000
07-06Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych - działalność upowszechniająca naukę2 800 0002 800 000520 00020 000320 0001 940 000
08-09Działalność oddziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę650 000650 000145 0005 000150 000350 000
11402Działalność Akademii Młodych Uczonych - działalność upowszechniająca naukę80 00080 0005 00050 00025 000
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 7301028 18817 574 00017 574 4022 168 8501 292 150421 0562 009 29211 683 05428 590
Warszawa, 29 grudnia 2017 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Pozycja

(nr w systemie ERP)

WyszczególnieniePlanowane zobowiązania

na

01-01-2018 r.

Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w projekcie planu na 2018 r. w ujęciu KASOWYMProjekt planu kosztów na 2018 r.z tego:Wydatki majątkowePlanowane zobowiązania

na

31-12-2018 r.

DYSPONENT
Wynagrodzenia osobowe + ZFNWynagrodzenia bezosobowePochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)Zakup towarów i usługPozostałe koszty
DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN1 076 27519 902 00019 863 33511 808 17078 0222 080 1595 221 640675 3441 037 610
01Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN1 065 20514 418 00014 379 33511 808 1702 071 40964 000435 7561 026 540
01-01wynagrodzenia10 949 50010 949 50010 949 500
01-02,

01-03,

01-08

składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN1 065 2052 968 7442 930 079858 6702 071 4091 026 540Kanclerz PAN
02Podnoszenie kwalifkacji205 500205 500190 50015 000
02-01szkolenia i warsztaty135 000135 000120 00015 000Kanclerz PAN
02-02zakup literatury fachowej i prasy codziennej70 50070 50070 500Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów8 0002 428 5002 428 50029 2723 0002 391 6404 5888 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04Zabezpieczenie łączności2 070219 000219 000219 0002 070
04-01 do 03zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki2 070124 000124 000124 0002 070Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04opłaty pocztowe95 00095 00095 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług206 000206 000198 0008 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)1 000169 000169 000139 00030 0001 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi116 000116 000116 000
07-01 do 02podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa76 00076 00076 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03podróże służbowe zagraniczne40 00040 00040 000Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją1 087 0001 087 0001 075 00012 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie650 000650 00045 0005 000600 000Kanclerz PAN
! 11Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii300 000300 000300 000Kanclerz PAN
15BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ103 000103 0003 75075044 50054 000Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
12ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ1 230 0001 230 000265 00010 000940 00015 000Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ3 134 0003 134 00050 0003 084 000Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE250 000250 000Kanclerz PAN
14-01§ 622 zakupy inwestycyjne250 000250 000
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095

(bez instytutów międzynarodowych)

1 076 27524 516 00024 227 33511 808 170343 0222 090 1596 211 6403 774 344250 0001 037 610