Określenie normatywnej pracochłonności minimalnej prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych.

Akty korporacyjne

Rewid.2005.2.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lutego 2005 r.

UCHWAŁA Nr 259/20/2005
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 8 lutego 2005 r.
w sprawie określenia normatywnej pracochłonności minimalnej prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych

Na podstawie art. 25 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 z późn. zm.) oraz uchwały nr 1 z dnia 30 czerwca 2002 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, uchwala się, co następuje:
§  1.
1.
W celu zapewnienia warunków do podnoszenia jakości badania sprawozdań finansowych wprowadza się normatywne minimalne stawki pracochłonności uzależnione od:
a)
łącznej wartości: sum bilansowych i przychodów badanych jednostek,
b)
nieodłącznego ryzyka badania.
2.
Sumę bilansową ustala się na podstawie bilansu za ostatni rok obrotowy, przed rokiem, którego dotyczy oferta (umowa) na badanie sprawozdania finansowego.
3.
Przychody badanej jednostki ustala się na podstawie danych zawartych w rachunku zysków i strat za ostatni rok obrotowy, poprzedzający rok, którego dotyczy oferta (umowa) na badanie sprawozdania finansowego i zalicza się do nich:
a)
przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,
b)
pozostałe przychody operacyjne,
c)
przychody finansowe.
4.
Ryzyko nieodłączne badania ocenia się jako niskie, średnie lub wysokie.
§  2.
1.
Wprowadza się następujące przedziały normatywnej pracochłonności minimalnej uzależnionej od łącznej wartości: sum bilansowych, przychodów badanej jednostki oraz przeciętnego poziomu ryzyka nieodłącznego:
Łącznie: suma bilansowa + przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansoweMinimalna pracochłonność badania sprawozdania finansowego uzależniona od poziomu ryzyka nieodłącznego
w tys. złotychw godzinach
oddooddo
24.000100130
24.00136.000130160
36.00148.000160190
48.00180.000190250
80.001120.000250320
120.001160.000320390
160.001200.000390460
200.001240.000460530
pow. 240.000530730
2.
Przyjmuje się przy ryzyku nieodłącznym badania:
a)
niskim - dolne granice przedziałów pracochłonności,
b)
średnim - przeciętne wartości przedziałów pracochłonności,
c)
wysokim - górne granice przedziałów pracochłonności.
§  3.
1.
Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w ramach dokumentacji roboczej z badania sprawozdań finansowych, zobowiązane są do określenia i przechowywania:
a)
informacji o normatywnej pracochłonności minimalnej z badania sprawozdań finansowych,
b)
wielkości charakteryzujących badaną jednostkę określonych w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały,
c)
informacji o rzeczywistej pracochłonności z badania sprawozdań finansowych, sporządzonej na podstawie dokumentacji roboczej z badania sprawozdań finansowych.
2.
W przypadku, gdy przyjęta przez podmiot rzeczywista pracochłonność badania jest niższa od normatywnej pracochłonności minimalnej, ustalonej zgodnie z niniejszą uchwałą, o więcej niż 25% wymagane jest uzasadnienie tego w dokumentacji roboczej.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia i ma zastosowanie po raz pierwszy do umów o badanie sprawozdań finansowych za 2005 rok.

Komentarz

Komisji ds. etyki Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczący uchwały nr 259/20/2005 KRBR z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie określenia normatywnej pracochłonności minimalnej prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych

Realizacja zawodu zaufania publicznego, zobowiązuje nas, biegłych rewidentów, do świadczenia usług, a szczególnie usług poświadczających (atestacyjnych) na najwyższym poziomie jakościowym. Nasz profesjonalizm objawia się w wiedzy, doświadczeniu zawodowym i organizacyjnym, ale także w rzetelnym i sumiennym stosunku do wykonywanych usług.

Zdajemy sobie sprawę jak bardzo trudnym do rozwiązania jest umiejętne skwantyfikowanie tych znacząco różnorodnych cech jakościowych. Jesteśmy jednak przekonani o słuszności aksjomatu definiującego korelację pomiędzy czasem pracy biegłych i osób z nimi współpracujących (asystentów, aplikantów) przy badaniu sprawozdania finansowego jednostki a poziomem spełnienia ww. cech jakościowych badania.

Określając w tym zakresie pewną minimalną ilość godzin pracy całego zespołu badającego konkretne sprawozdanie finansowe, posiłkowaliśmy się w dużej części kryteriami określonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmując jako wyznaczniki przedziałów klasowych pracochłonności minimalnej wartość majątku oraz zrealizowanych przez jednostkę badaną przychodów w roku poprzedzającym rok badany. Nie przesądzając o sile korelacji pomiędzy pracochłonnością minimalną badania a poziomem jakości tego badania, zgodnie z zapisami w § 3 pkt 2 uchwały, możliwe jest przyjęcie za podstawę ustaleń danych roku badanego, względnie nawet dokonanie istotnych odstępstw od zakreślonej uchwałą pracochłonności minimalnej. Odstępstwo to w formie pisemnej winno być uzasadnione w dokumentacji roboczej badania.

Drugim elementem wpływającym na wielkość szacowanej minimalnej pracochłonności badania jest oszacowany przez biegłych poziom ryzyka nieodłącznego. Tabela pracochłonności minimalnej zawarta w § 2 pkt 1 uchwały zawiera dwie kolumny. Umiarkowany sceptycyzm zawodowy oraz zasady ostrożności, które winny być wiodącymi w realizacji usług atestacyjnych, wymuszają na nas, biegłych rewidentach przyjęcie ryzyka nieodłącznego na maksymalnie wysokim poziomie.

Nasza wiedza, doświadczenie, a także znajomość jednostki, której sprawozdanie podejmujemy się zbadać umożliwiają nam pewne obniżanie poziomu tego ryzyka do wielkości akceptowanej przez biegłego, ale zwracamy uwagę, że tego typu działania muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w stosownych zapisach w materiałach roboczych.

Zdając sobie sprawę z niedoskonałości zapisów przyjętych w uchwale, będziemy okresowo analizować minimalną pracochłonność badania i dokonywać stosownych korekt. Wasze uwagi w tym zakresie będą analizowane ze szczególną starannością.

Chcielibyśmy, aby opracowane przez nas wspólnie zasady w tym zakresie przyczyniały się do wzmocnienia prestiżu i rangi zawodu biegłego rewidenta.