Akty korporacyjne

Podat.2007.4.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr 963/2007
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 4 kwietnia 2007 r.
w sprawie określenia liczebności Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych

§  1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 13 Statutu KIDP w związku z § 76 ust. 1 pkt 1 Regulaminu działania KRDP określa liczbę Członków Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych na 9 osób, w tym:
1. Przewodniczący KRDP,
2. Wiceprzewodniczący KRDP w liczbie 6,
3. Skarbnik KRDP,
4. Sekretarz KRDP.
§  2. Traci moc uchwała nr 345/2007 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 14 marca 2007 r.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.