Lekarz.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

STANOWISKO Nr 10/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie określania nazw zdarzeń edukacyjnych dedykowanych lekarzom i lekarzom dentystom

Zważywszy na konieczność zagwarantowania lekarzom i lekarzom dentystom dostępu do najwyższej jakości zdarzeń edukacyjnych w celu stałego podnoszenia jakości opieki medycznej nad pacjentami, mając też na względzie, iż język polski jest językiem urzędowym instytucji i organów samorządów zawodowych powołanych do realizacji zadań publicznych oraz podstawowym językiem nauczania, egzaminów i prac dyplomowych w edukacji i rozwoju zawodowym pracowników medycznych, Naczelna Rada Lekarska przypomina organizatorom doskonalenia zawodowego o obowiązku stosowania nazw zdarzeń edukacyjnych dedykowanych lekarzom i lekarzom dentystom w zgodzie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn.zm.).
Naczelna Rada Lekarska wskazuje również, że nazwy nadawane poszczególnym formom kształcenia podyplomowego powinny być formułowane z użyciem naukowej terminologii i powinny odnosić się do tematu omawianego w programie kształcenia, aby na podstawie tytułu można było poznać przedmiot i zakres zdarzenia edukacyjnego.

Ponadto, Naczelna Rada Lekarska podkreśla konieczność zapewnienia przez organizatorów kształcenia zgodności nazwy zdarzenia edukacyjnego i jego deklarowanego programu z rzeczywistym przebiegiem i treścią tego zdarzenia.