Ogólnodostępne apteki akademickie.

Akty korporacyjne

KAAUM.2022.12.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 11/2022
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie ogólnodostępnych aptek akademickich

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z § 11 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2022 Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych z dnia 8 września 2022 r.)
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych uchwala, co następuje:
§  1. 
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych zwraca uwagę na konieczność pilnej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie umożliwiającym prowadzenie przez publiczne uczelnie medyczne aptek ogólnodostępnych.
§  2. 
1. 
Ogólnodostępne apteki akademickie pełnią kluczową rolę w praktycznym nauczaniu studentów farmacji.
2. 
Realizacja efektów uczenia się dla kierunku farmaceutycznego wymaga zapewnienia adekwatnej infrastruktury, którą spełniają w wielu uczelniach tylko ogólnodostępne apteki akademickie, prowadzone przez te uczelnie. Jest to szczególnie ważne przy rekomendowanym przez Ministerstwo Zdrowia modelu opieki farmaceutycznej realizowanej w aptekach ogólnodostępnych (wykonywanie konsultacji farmaceutycznych, przeglądów lekowych, określonych badań diagnostycznych, wystawianiem recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego, szczepienia). Nie ulega wątpliwości, że zakres kompetencji farmaceutów będzie zwiększany, co niesie za sobą konieczność kształcenia podyplomowego, które także winno się odbywać z zapewnieniem praktycznego nauczania w ramach aptek ogólnodostępnych.
3. 
Jedynym sposobem prowadzenia profesjonalnego szkolenia praktycznego jest posiadanie przez uczelnię apteki ogólnodostępnej z możliwością aktywnego udziału nauczycieli akademickich w procesie dydaktycznym. Ogólnodostępne apteki akademickie można zatem porównać do szpitali klinicznych, gdzie w przypadku zawodów medycznych prowadzona jest znacząca cześć zajęć o charakterze praktycznej nauki zawodu.
4. 
Obowiązujące przepisy prawa art. 99 ust. 4. ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz. 1381, tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2301} uniemożliwiają realizację powyższych zadań dydaktycznych, albowiem:
*
brak jest możliwości uzyskania zgody na utworzenie nowej apteki ogólnodostępnej przez uczelnię medyczną;
*
brak jest możliwości zmiany lokalizacji apteki ogólnodostępnej prowadzonej przez uczelnię medyczną na podstawie zezwolenia, które przyznano przed wejściem w życie cytowanych powyżej przepisów prawa (wydanie zgody na zmianę lokalizacji oznacza de facto wydanie nowego zezwolenia, a zatem obowiązek stosowania zapisów art. 99 ust. 4 Prawa farmaceutycznego).
5. 
KRAUM - w trosce o należytą realizację zadań dydaktycznych, a także mając na względzie często unikalną rolę aptek akademickich, wykonujących jako jedyne określone świadczenia (np. leki recepturowe), wnioskuje o zmianę przepisów Prawa farmaceutycznego w następującym zakresie:

Art. 99. Ustawy Prawo farmaceutyczne, ustęp 4 (dodanie punktu 3):

"4. Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada:

1) farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;

2) spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1.

3) uczelnia publiczna prowadzącą działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych, prowadzącą jednocześnie kształcenie na kierunku farmaceutycznym."

Art. 99 ust. 3e - Zmiana brzmienia:

"3e. Minister właściwy do spraw zdrowia może, ze względu na ważny interes pacjentów i konieczność zapewnienia im dostępu do produktów leczniczych bądź z racji na konieczność realizacji zadań dydaktycznych związanych z praktyczną nauką zawodu, wyrazić zgodę na wydanie przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń, o których mowa w ust. 3b."

§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.