Ogłoszenie wyników egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego.

Akty korporacyjne

Rzeczn.2020.10.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 października 2020 r.

KOMUNIKAT
KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wyników egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego

Na podstawie art. 33 ust. Sa ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1861, z 2020 r. poz. 288) ogłaszam wyniki egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dniach 11-13 września 2020 roku poprzez udostępnienie tych wyników w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego ustalone zostały zgodnie z § 14 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego (Dz. U. 2016 poz. 1425) - "pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego otrzymuje zdający który uzyskał co najmniej ocenę dostateczną z każdej części egzaminu kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy".
EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
11-13.09.2020 r.
CZĘŚĆ PISEMNA (TECHNICZNA)CZĘŚĆ PISEMNA (PRAWNA)CZĘŚĆ PISEMNA (PRAWNA)
OPIS PATENTOWYPISMO PROCESOWE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM, SĄDOWOADMINISTRACYJNYM LUB PROCESOWYMOPINIA NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONEGO STANU FAKTYCZNEGO LUB ROZSTRZYGNIĘCIA PROBLEMU PRAWNEGO NA PODSTAWIE OPIS DANEGO PRZYPADKU(KAZUS)
IDOCENAIDOCENAIDOCENA
101dostateczny201dostateczny307dostateczny
102dobry202dostateczny308dobry
103dostateczny203niedostateczny309dostateczny
104dostateczny204bardzo dobry310dostateczny
105dostateczny205dostateczny311dostateczny
106niedostateczny206dobry312dostateczny
107dostateczny207dostateczny313dobry
108dobry208niedostateczny314dostateczny
109dostateczny209dobry315dostateczny
110dostateczny210dobry316dostateczny
111niedostateczny212dobry317dostateczny
112dostateczny218dostateczny318dostateczny
113dobry219dostateczny319dostateczny
114dostateczny220dostateczny320niedostateczny
115dobry221dobry321dostateczny
116dostateczny222dobry322niedostateczny
117dostateczny223dostateczny323dostateczny
118dostateczny224dostateczny324dostateczny
119dostateczny225niedostateczny325dostateczny
120niedostateczny226dostateczny326dostateczny
121dobry227dostateczny327dobry
122dostateczny228dostateczny328dobry
124dostateczny229bardzo dobry329bardzo dobry
130dostateczny230bardzo dobry330dostateczny
131dostateczny231dostateczny331dostateczny
132dobry232dobry332dostateczny
133dostateczny233niedostateczny333bardzo dobry
134dostateczny234dostateczny334dostateczny
135niedostateczny235dostateczny335dostateczny
236dobry
237dostateczny

Niezależnie od niniejszego ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego, każdy 7 kandydatów otrzymuje drogą e-mailową oraz przesyłką pocztową odpis dotyczącej go uchwały Komisji Egzaminacyjnej stwierdzającej otrzymany przez niego wynik egzaminu kwalifikacyjnego.

Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy o rzecznikach patentowych "Od uchwały Komisji Egzaminacyjnej stwierdzającej wynik egzaminu konkursowego (...) przysługuje odwołanie do Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu".

Niniejszy komunikat jest ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w dniu 9 października 2020 r.

Dniem ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego jest dzień ogłoszenia niniejszego komunikatu.