Ogłoszenie wyników egzaminu konkursowego o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich.

Akty korporacyjne

Rzeczn.2020.10.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 października 2020 r.

KOMUNIKAT
KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
z dnia 10 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich

Na podstawie art. 33 ust. 5a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861, z 2020 r. poz. 288) ogłaszam wyniki egzaminu konkursowego, przeprowadzonego w dniu 10 października 2020 roku poprzez udostępnienie tych wyników w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
Wyniki egzaminu konkursowego ustalone zostały zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 5 września 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1425), który stanowi, że pozytywny wynik egzaminu konkursowego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 70 punktów.
Lp.Nr kodu kandydataWynik egzaminu konkursowego
1.185
2.288
3.396
4.496
5.578
6.694
7.778
8.888
9.994
10.1099
11.1185
12.1296
13.1399
14.1491
15.1575
16.1679
17.1793
18.1861
19.1997
20.2092
21.2178
22.2276
23.2388
24.2599
25.2699
26.2756
27.2882
28.3697
29.3799
30.3890
31.3993
32.4090
33.4195
34.4284
35.4397
36.4479
37.4599
38.4698
39.4798
40.4888
41.4989
42.5071

Niezależnie od niniejszego ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego, każdy z kandydatów otrzymuje pocztą elektroniczną oraz przesyłką pocztową odpis dotyczącej go uchwały Komisji Egzaminacyjnej stwierdzającej otrzymany przez niego wynik egzaminu konkursowego.

Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy o rzecznikach patentowych "Od uchwały Komisji Egzaminacyjnej stwierdzającej wynik egzaminu konkursowego(...) przysługuje odwołanie do Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu".

Niniejszy komunikat jest ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w dniu 10 października 2020 r.

Dniem ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego jest dzień ogłoszenia niniejszego komunikatu.