Radc.2018.1.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 162/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych

Na podstawie § 59a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 65/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych, uwzględniający zmiany wprowadzone:
1) uchwałą Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawych;
2) uchwałą Nr 136/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych;
3) uchwałą Nr 68/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych;
4) uchwałą Nr 85/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych;
5) uchwałą Nr 33/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniającą Regulamin działalności finansowej samorządu radców prawnych;
6) uchwałą Nr 76/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającą Regulamin działalności finansowej samorządu radców prawnych.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

TEKST JEDNOLITY 1

REGULAMIN

DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH 2

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§  1.  Regulamin określa zasady gospodarki finansowej stosowane przez Krajową Radę Radców Prawnych, zwaną dalej "Krajową Radą", i Rady Okręgowych Izb Radców Prawnych, zwane dalej "radami okręgowymi".
§  2. 
1.  Gospodarka finansowa jest narzędziem realizacji zadań statutowych, przez co rozumie się zadania samorządu radców prawnych określone w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, przepisach wykonawczych do ustawy oraz uchwałach organów samorządu zawodowego radców prawnych. Do działalności tej zalicza się również wykonywanie zadań zleconych przez organy Państwa.
2.  Rodzaje działalności Krajowej Rady Radców Prawnych związane z realizacją zadań ustawowych oraz źródła ich finansowania określa załącznik do niniejszego regulaminu.
§  3.  Krajowa Rada i rady okręgowe prowadzą samodzielną gospodarkę finansową ustalając wydatki według zasady samofinansowania działalności wpływami ze składek i innych źródeł w granicach obowiązujących przepisów i niniejszego regulaminu.
§  4.  Krajowa Rada i rady okręgowe prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Rozdział  II

Gospodarka finansowa

§  5.  Podstawą gospodarki finansowej są roczne budżety przedstawione w postaci planu wpływów (przychodów) i wydatków (kosztów):
1. do przychodów zalicza się, otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe pozyskane w związku z prowadzoną działalnością związaną z realizacją zadań samorządu radców prawnych określonych w § 2, w tym otrzymane składki, opłaty związane z decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów, opłaty manipulacyjne, opłaty za aplikację, opłaty za świadczenia na rzecz członków samorządu, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje;
2. w razie prowadzenia działalności gospodarczej przychodem będą również kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów i usług w przypadkach wskazanych w art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
3. do kosztów działalności zalicza się, w szczególności, wydatki związane z realizacją zadań samorządu radców prawnych określonych w § 2. Za koszty uważa się również koszty administracyjne, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym;
4. kwalifikacja przychodów i kosztów uwzględnia przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
§  6.  3 Określone w budżecie wpływy i wydatki ujmowane są w układzie rodzajowym lub funkcjonalnym, zgodnie z obowiązującym planem kont. Jeżeli Krajowa Rada bądź rada okręgowa prowadzi działalność nie dającą zaliczyć się do działalności statutowej, plan kont winien przewidywać wyodrębnienie przychodów i kosztów z takiej działalności dla celów podatkowych i sprawozdawczych.
§  7.  Nie jest dopuszczalne finansowanie działalności pozastatutowej z przychodów wskazanych w § 5 ust. 1.
§  8.  W ramach posiadanych środków Krajowa Rada i rady okręgowe mogą tworzyć fundusze celowe przeznaczone na finansowanie działalności określonej szczególnymi regulaminami, wskazując jednocześnie źródło finansowania.
§  9.  Krajowa Rada i rady okręgowe gromadzą środki finansowe wyłącznie na rachunkach bankowych.
§  10.  Za gospodarkę finansową Krajowej Rady i rad okręgowych odpowiedzialność ponoszą Prezes Krajowej Rady i Skarbnik oraz Dziekani i Skarbnicy rad okręgowych.
§  11.  Do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli upoważnieniu są:
1. w Krajowej Radzie: członkowie Prezydium Krajowej Rady ustanowieni pełnomocnikami na podstawie uchwały Krajowej Rady,
2. w radach okręgowych: członkowie prezydium rady okręgowej ustanowieni pełnomocnikami na podstawie uchwały rady okręgowej

- z tym, że zaciąganie zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu następuje, odpowiednio, na podstawie uchwały Krajowej Rady lub uchwały rady okręgowej.

§  12. 
1.  Krajowa Rada i rady okręgowe upoważnione są do umarzania należności na podstawie uchwał. Uchwała o umorzeniu należności wymaga uzasadnienia.
2.  Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić odpowiednio Prezydium Krajowej Rady i prezydium rady okręgowej do umarzania należności w danym roku budżetowym
§  13.  Wykonanie budżetu i przestrzeganie zasad gospodarki finansowej kontrolują właściwe komisje rewizyjne.

Rozdział  III

uchylony

Rozdział  IV

Rachunkowość

§  20.  4 Zasady (politykę) rachunkowości, w rozumieniu art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, uchwala Prezydium Krajowej Rady - dla Krajowej Rady oraz Okręgowe Rady Radców Prawnych - dla okręgowych izb radców prawnych.
§  21.  Przyjęte zasady rachunkowości powinny uwzględniać także źródła finansowania.
§  22.  Dowody księgowe podlegają sprawdzeniu pod względem formalnorachunkowym, merytorycznym, akceptacji i zatwierdzeniu:
1. sprawdzenia dowodu księgowego pod względem formalno-rachunkowym dokonuje główny księgowy lub inna osoba upoważniona przez radę okręgową,
2. sprawdzenia dowodu księgowego pod względem merytorycznym dokonuje członek prezydium odpowiedzialny za tę działalność jednostki, której dowód księgowy dotyczy lub inna osoba upoważniona przez radę okręgową,
3. dowód księgowy zatwierdzają Prezes lub Wiceprezes Krajowej Rady i akceptuje Skarbnik lub upoważniony przez niego członek Krajowej Rady a w radach okręgowych Dziekan lub Wicedziekan i akceptuje Skarbnik lub upoważniony przez niego członek rady okręgowej.
§  23.  Nie wymagają sprawdzania pod względem formalnorachunkowym i merytorycznym wypłaty ryczałtów dla radców prawnych pełniących funkcje w organach samorządu radcowskiego, przyznane na podstawie właściwych uchwał.
§  24.  Dokumenty do wypłaty i dyspozycje finansowe zatwierdzają osoby wymienione w § 11.

Rozdział  V

Sprawozdawczość

§  25.  Okresem sprawozdawczym Krajowej Rady i rad okręgowych jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe sporządza się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku najpóźniej do końca marca roku następnego.
§  26.  Sprawozdanie finansowe Krajowej Rady zatwierdza Krajowa Rada Radców Prawnych.
§  27.  Sprawozdanie finansowe rady okręgowej zatwierdza zgromadzenie delegatów okręgowej izby radców prawnych najpóźniej do końca 6 miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
§  28.  Krajowa rada i rady okręgowe sporządzają sprawozdania statystyczne zgodnie z powszechnie obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Statystycznego.
§  29.  uchylony

Załącznik 5

Rodzaje działalności Krajowej Rady Radców Prawnych

LP.DZIAŁ GOSPODARKI

FINANSOWEJ

RODZAJ DZIAŁALNOŚCIŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.Działalność administracyjnadziałalność Biura KRRP; działalność KRRP i Prezydium KRRP; świadczenie usług reklamowych; lokowanie środków pieniężnych; inna sprzedażskładki; odpłatność za sublicencję; przychody z reklam i sponsoringu; przychody z umów; przychody z odsetek bankowych; przychody z podnajmu; przychody ze sprzedaży "Radcy Prawnego"; otrzymane darowizny (poza Funduszem Seniora); refaktury dla OIRP (szkolenia, bilety itp.); odsprzedaż
2.Informatyzacjaadministrowanie, przechowywanie danych, system informatyczny, prace i produkty z tym związaneśrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP
3.Komisja Etyki inadzór nad wykonywaniem zawodu radcy prawnegośrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP
Wykonywania Zawodu
3.1Krajowy Zespół Wizytatorów
4.Aplikacjakoordynacja i nadzór nad prowadzeniem aplikacjiśrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP
4.1.Komisja Aplikacji
4.2.Zespół do spraw opracowania pytań
5.Działalność zagranicznakoordynacja i nadzór nad prowadzeniem aplikacjiśrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP
5.1Komisja Zagraniczna
5.2Składka na rzecz międzynarodowych organizacji prawniczych
5.3Szkolenia zagraniczneszkolenia wewnętrzneśrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP, wpłaty własne uczestników
6.Komisja Praw Człowiekaochrona praw człowiekaśrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP
7.Komisja Integracjiorganizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnychśrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP, wpłaty własne uczestników
8.Redakcja dwumiesięcznika "Radca Prawny"wydawanie

dwumiesięcznika "Radca Prawny"; umieszczanie reklam

środki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP
9.Wyższy Sąd Dyscyplinarnypostępowanie dyscyplinarneśrodki wydzielone w budżecie z ogólnych
9.1szkolenia wewnętrzneprzychodów KRRP środki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP, wpłaty własne uczestników
10.Główny Rzecznik Dyscyplinarnypostępowanie dyscyplinarneśrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP
10.1szkolenia wewnętrzneśrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP, wpłaty własne uczestników
11.Wyższa Komisja Rewizyjnakontrola działalności finansowej samorząduśrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP
11.1szkolenia wewnętrzneśrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP, wpłaty własne uczestników
12.Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowegowspieranie rozwoju zawodowegośrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP
13.Doskonalenie Zawodowedoskonalenie zawodowe, w tym organizowanie szkoleń; usługi reklamowe na szkoleniaśrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP; wpłaty własne uczestników
14.Ośrodek Badań, Studiów i Legislacjidziałalność badawcza; działalność ekspercka, legislacyjna i organizacyjnaśrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP
14.1Radca Prawny zeszyty naukowe kwartalnikwydawanie zeszytów naukowychśrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP
15.Wizerunek i promocja zawodupromocja zawodu radcy prawnegośrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP
16.Fundusz Senioradziałalność socjalna na rzecz seniorówProcentowy odpis od planowanych przychodów ze składek oraz darowizny celowe
17.Centrum Mediacji Gospodarczejstosowanie prawa - mediacja gospodarczaśrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP
17.1szkoleniawpłaty własne uczestników
18.Centrum Edukacji Prawnejedukacja prawnaśrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP
19.Dofinansowanie wydarzeń pozasamorządowychpromocja wizerunku radców prawnych i samorząduśrodki wydzielone w budżecie z ogólnych przychodów KRRP
1 Uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) uchwałą Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawych;

2) uchwałą Nr 136/VI1I/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych;

3) uchwałą Nr 68/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych;

4) uchwałą Nr 85/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych;

5) uchwałą Nr 33/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniającą Regulamin działalności finansowej samorządu radców prawnych;

6) uchwałą Nr 76/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającą Regulamin działalności finansowej samorządu radców prawnych.

2 Regulamin działalności finansowej samorządu radców prawnych stanowi załącznik do uchwały Nr 65/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych.
3 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 76/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającej Regulamin działalności finansowej samorządu radców prawnych, która weszła w życie z dniem podjęcia.
4 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
5 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.