Akt korporacyjny

Sędz.2017.9.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 września 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 września 2017 r.
w przedmiocie odwołania wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie

Krajowa Rada Sądownictwa, podtrzymuje wcześniej wyrażane stanowisko, że prawo Ministra Sprawiedliwości do arbitralnego odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów narusza konstytucyjną zasadę niezależności sądów i może mieć wpływ na niezawisłość sędziów.

W dniu 12 września 2017 r. Minister Sprawiedliwości odwołał bez jakiegokolwiek uzasadnienia trzech wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie przed upływem ich kadencji. Kadencje dwóch odwołanych wiceprezesów upływały na początku października 2017 r., natomiast trzeciego w 2020 r. Minister działał w tym zakresie na podstawie "nowych przepisów", negatywnie ocenionych między innymi przez Krajową Radę Sądownictwa, jako sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada przypomina, że organy państwa zobowiązane są do działania nie tylko w granicach prawa, ale ich działanie musi być racjonalne, transparentne i uzasadnione poddającymi się weryfikacji przesłankami. Brak uzasadnienia decyzji Ministra Sprawiedliwości powoduje, że jest ona niezrozumiała i nie poddaje się merytorycznej ocenie.

Odwołanie bez przyczyny trzech wiceprezesów przed upływem ich ustawowej kadencji wskazuje na nadużycie prawa.