Akty korporacyjne

KAAUM.2018.2.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 66/2018
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie: odstąpienia uczelni zrzeszonych w KRAUM od udziału w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 organizowanym przez Fundację Edukacyjna Perspektywy

Na podstawie § 2 pkt 1), w związku z § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
1.  Mając na uwadze, że metodologia i kryteria ogłoszonego w 2018 r. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy nie przystaję do uczelni zrzeszonych w KRAUM, uczelnie członkowskie postanawiają odstąpić od udziału w ww. Rankingu organizowanym przez Fundację Edukacyjna Perspektywy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Wykonanie Uchwały przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie z Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, pozostaje do decyzji reprezentujących te Uczelnie Rektorów, w ramach Ich autonomicznych uprawnień.
3.  Uzasadnienie niniejszej Uchwały stanowi Załącznik Nr 1.
§  2.  Upoważnia Przewodniczącego KRAUM do przekazania Uchwały Prezesowi Zarządu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
§  3.  Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych podkreśla, że metodologia i kryteria ogłoszonego w 2018 r. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy nie przystaję do uczelni zrzeszonych w KRAUM. W konsekwencji nie zachowuję wymaganych dla celów tego typu rankingów zasad obiektywizmu i równego traktowania szkół wyższych.

Wprowadzane corocznie zmiany metodologiczne budzę poważne wątpliwości co do zasadności ich wdrażania sprawiając, że faktyczna ocena uczelni w perspektywie wieloletniej jest niemożliwa. Nadto, ze względu na różnorodność profili uczelni i kierunków nauczania metodologia oraz wskaźniki tegorocznego rankingu nie pozwalają na właściwe ich porównanie.

Odnosząc się do poszczególnych kryteriów KRAUM zauważa, że wskaźnik: "Jakość przyjętych na studia", mierzony wynikami egzaminów maturalnych osób, które podjęły studia na pierwszym roku uczelni akademickich, nakłania Rektorów do działania niezgodnego z prawem. Mianowicie, zgodnie z sugestię Fundacji, nie poparte podstawami prawnymi, dane do ww. wskaźnika należy pobrać z Krajowego Rejestru Matur (KREM). Tymczasem Dyrektor CKE jednoznacznie wyjaśnił, że przekazanie określonych danych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne jest niemożliwe z uwagi na ograniczenia prawne, polegające na tym, iż dane systemu KREM mogę być wykorzystywane przez podmioty uprawnione wyłącznie w celach związanych z rekrutację. Nadto zdający nie wyrażają zgody na udostępnianie ich wyników innym podmiotom.

Równocześnie, odebrane od studenta oświadczenie woli w przedmiocie udzielenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez uczelnię odnosi się wyłącznie do celów obsługi toku studiów zgodnie z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym. W ślad za orzecznictwem NSA zgoda na przetwarzanie danych nie może mieć charakteru abstrakcyjnego, lecz winna odnosić się do skonkretyzowanego stanu faktycznego, obejmując tylko określone dane oraz sprecyzowany sposób i cel ich przetwarzania (cyt. tezy z IOSK 2029/11 1 ).

W związku z tym, zakres udzielonej zgody ograniczony jest wyłącznie do ocen maturalnych z przedmiotów uwzględnianych podczas procesu rekrutacji, co znajduje odzwierciedlenie w wewnętrznych aktach prawnych w randze uchwał senatu uczelni wyższej. Jako że uczelnia publiczna winna działać na podstawie przepisów prawa i zgodnie z prawem, brak jest podstaw prawnych na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rozszerzonym o oceny niebędące podstawę do przyjęcia studenta na studia określonego kierunku. Fakt zdeponowania przez studenta dokumentu świadectwa maturalnego i znajomości przez uczelnię zawartych w nim ocen z urzędu, nie może stanowić domniemania udzielania przez danego studenta zgody na przetwarzanie danych w pełnym zakresie.

Brak podstaw prawnych do przetwarzania danych w rozszerzonym zakresie nie tylko prowadzić może do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych ale również powstawania możliwych roszczeń z przepisów prawa karnego, dotyczących bezpieczeństwa informacji w znaczeniu ogólnym, jak na przykład ryzyka ziszczenia się hipotezy określonej w art. 266 KK.

Pozostałe kryteria i metodologia oceny danych zawartych w ankiecie niezbędnej do złożenia w ramach Rankingu także są wątpliwe gdyż, jak wspomniano we wstępie, nie przystaję do uczelni stowarzyszonych w KRAUM. Wprowadzone w 2017 r. nowe kryterium pn. Ekonomiczne Losy Absolwentów nie odzwierciedla ścieżki zawodowej po ukończeniu studiów, gdyż opiera się na trzech parametrach z raportu ELA przygotowanego przez MNiSW tj.:

- zarobków w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania,

- procenta absolwentów obecnych w rejestrach ZUS,

- ryzyka bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania.

Podkreślić należy, że raport ELA zawiera ograniczone informacje, gdyż nie uwzględnia danych wszystkich absolwentów kierunku oraz konkretnej Uczelni. Opiera się wyłącznie o informacje uzyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaś rejestry ZUS nie ujmują osób pracujących na podstawie umów o dzieło, umów zlecenie, a także osób ubezpieczonych w KRUS. Z danych GUS wynika, że liczba osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych - dla których umowa- zlecenie lub o dzieło jest jedynym źródłem dochodu - wynosi ok. 1,3 min, analogicznie kształtuje się liczba osób ubezpieczonych w KRUS.

Specyfika zawodów lekarza i lekarza dentysty sprawia, że ryzyko bezrobocia określone w raporcie ELA może prezentować niekorzystne wskaźniki, charakteryzujące sytuację zawodową absolwentów kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wynika to z dynamiki rozwoju kariery w ww. profesjach. Po ukończeniu studiów lekarze odbywają roczny staż podyplomowy, po nim zaś starają się o dopuszczenie do kształcenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury. W tym właśnie czasie (między etapami kariery) na kilka miesięcy rejestrują się jako osoby bezrobotne. To z kolei negatywnie wpływa na ocenę wskaźnika określającego ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia, w ramach kryterium Absolwenci na rynku pracy.

Reasumując, ocena w Rankingu Perspektyw kryterium "oceniającego pozycję rynkową absolwentów", wyłącznie na podstawie wyników raportu MNiSW, pn. Ekonomiczne Aspekty Losów Absolwentów nie zachowuje cech obiektywizmu. Natomiast dane z raportu ELA nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji absolwentów.

Kolejny wskaźnik: "ocena przez kadrę akademicką" także nie pozwala na obiektywną ocenę prestiżu uczelni zrzeszonych w KRAUM, gdyż uwzględnia wyłącznie opinię 2512 nowo mianowanych profesorów oraz doktorów habilitowanych. Pomimo, że badanie rozdzielono na trzy grupy tj. uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i PWSZ, nie odzwierciedla ono prestiżu uczelni, zwłaszcza kształcących w konkretnej dziedzinie, jak np. uczelnie medyczne. Stanowi jedynie indywidualne i subiektywne opinie oceniających osób, które zazwyczaj biorą pod uwagę uczelnie wieloprofilowe. W tej sytuacji szkoły jednoprofilowe, wobec wielodziedzinowych, nigdy nie będą w stanie osiągnąć wskaźników faktycznie odzwierciedlających ich prestiż.

Nadto należy zaznaczyć, że niejednokrotnie wybierane są uczelnie najstarsze i najbardziej rozpoznawalne w Polsce, a często najbliższe usytuowaniu geograficznemu oceniającego. Co więcej wybór uczelni uzależniony może być także od wykonywanego zawodu oceniającego lub walorów społeczno-kulturalnych regionu i miasta, w którym zlokalizowana jest uczelnia.

Kolejny wskaźnik: "preferencje pracodawców'1, polegający na analizie sytuacji absolwentów na rynku pracy mierzonej liczbą wskazań uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym wyłączenie na reprezentowanej grupie 1800 pracodawców jest również nieobiektywny w stosunku do faktycznie funkcjonujących przedsiębiorstw na rynku. W większości nie są uwzględniane podmioty lecznicze, czyli miejsce docelowe zatrudnienia w zawodach medycznych. Nadto, liczba przedsiębiorstw nie jest we wszystkich województwach sobie równa, zatem ocena jest uzależniona od sektora realizowanej działalności oraz miejsca jej prowadzenia.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych nie podważa celowości organizacji różnego typu rankingów dotyczących uczelni wyższych. Niemniej z powodu podniesionych faktów odstępuje od udziału w ww. Rankingu organizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Równocześnie deklaruje gotowość do podjęcia rozmów z Fundacją celem ustalenia obiektywnych kryteriów oceny.

1 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2013 r. I OSK 2029/11