Akt korporacyjny

Rewid.2017.9.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1275/30/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 5 września 2017 r.
w sprawie obowiązku powiadamiania o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Zobowiązuje się firmy audytorskie do przekazywania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów informacji o każdej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
2.  Zobowiązuje się firmy audytorskie do przekazywania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów informacji o każdej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
3.  Informacje, o których mowa w ust. 1 oraz 2, przekazywane są na formularzu OC, którego wzór określa załącznik do niniejszej uchwały.
4.  Wszelkie zmiany umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dotyczące okresu ochrony ubezpieczeniowej, powodują powstanie obowiązku, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 i 2.
§  2.  W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umów, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, firmy audytorskie są zobowiązane do poinformowania o tym Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wypowiedzenia umowy.
§  3.  Traci moc uchwała nr 840/11/2012 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie obowiązku powiadomienia o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
§  4.  Do umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej lub usług i działalności, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948), zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PIBR

Polska Izba Biegłych

Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

WZÓR OC
Numer wpisu na listę
Nazwa firmy audytorskiej

Informacja o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

firmy audytorskiej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej
Data podpisania/zmiany 1  umowy
Okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług,

o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089)

Data podpisania/zmiany umowy
Rodzaj działalności podmiotu:Okres objęty ochroną ubezpieczeniową
usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
doradztwo podatkowe
prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego
działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków
wykonywanie ekspertyz lub sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych
świadczenie usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw,
świadczenie usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów
świadczenie usług pokrewnych
świadczenie innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów
Miejscowość i data
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

audytorskiej

Podpis

________

1 Skreśl błędne.

1