Objęcie honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 156. Konferencji Podatkowej pt. "Notariat a prawo podatkowe".

Akty korporacyjne

Radc.2022.10.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 października 2022 r.

UCHWAŁA Nr 759/XI/2022
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 4 października 2022 r.
w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 156. Konferencji Podatkowej pt. "Notariat a prawo podatkowe"

Na podstawie art. 59 ust. 4 w związku z art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166) oraz § 5 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 108/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad współpracy Krajowej Izby Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, uchwala się, co następuje:
§  1. 
Obejmuje się honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 156. Konferencję Podatkową pt. "Notariat a prawo podatkowe", która odbędzie się w dniu 20 października 2022 r. w formie zdalnej.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.