Objęcie honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 154. Konferencji Podatkowej "Podatki w postępowaniu upadłościowym - rzeczywistość znana i nieznana".

Akty korporacyjne

Radc.2022.4.28

Akt nieoceniany
Wersja od: 28 kwietnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 560/XI/2022
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 154. Konferencji Podatkowej "Podatki w postępowaniu upadłościowym - rzeczywistość znana i nieznana"

Na podstawie art. 59 ust. 4 w związku z art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2502) oraz § 5 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 108/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad współpracy Krajowej Izby Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, uchwala się, co następuje:
§  1. 
Obejmuje się honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 154. Konferencję Podatkową "Podatki w postępowaniu upadłościowym - rzeczywistość znana i nieznana", która odbędzie się w formie zdalnej w dniu 9 maja 2022 r.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.