Nieuczciwe działania niektórych szkół wyższych w Polsce.

Akty korporacyjne

KRZSP.2006.3.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 marca 2006 r.

STANOWISKO
KONFERENCJI REKTORÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ POLSKICH
z dniu 21 marca 2006 r.
w sprawie nieuczciwych działań niektórych szkół wyższych w Polsce, podjęte na Zgromadzeniu Plenarnym KRZaSP

Stojąc na straży uczciwości akademickiej, mając na względzie stałe podnoszenie jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych, dbałość o przestrzeganie prawa oraz o wychowanie młodych Polaków w poczuciu rozsądnego legalizmu i etyki, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich postanowiła:
§  1.
Zwracać się do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej z prośbą o stosowną interwencję w zakresie kontroli formalnej i prawnej funkcjonowania uczelni, stosujących nieuczciwe praktyki w zakresie działań uznanych za nieetyczne i nielegalne.
§  2.
1.
Członkowie KRZaSP zobowiązują się do powiadamiania Prezydium KRZaSP - drogą formalną, na piśmie - o istnieniu nieuczciwych praktyk w obszarze działania szkół wyższych, jeśli fakt ten jest im znany, a także odpowiednio udowodniony i udokumentowany.
2.
Prezydium KRZaSP na drodze formalnej skieruje do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz do Państwowej Komisji Akredytacyjnej wniosek o podjęcie stosownych działań w tej kwestii.
3.
Pojęcie "stosowne działanie" będzie w każdym przypadku skonkretyzowane w zależności od stanu faktycznego i dokumentacyjnego, wynikającego ze stanu wiedzy o konkretnym przypadku.

Uzasadnienie

Dbałość o jakość kształcenia należy do zadań statutowych Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Niestety coraz częściej obok uczelni działających z poszanowaniem przepisów prawa i uczciwości akademickiej, pojawiają się zjawiska typu "sale zamiejscowe", "punkty kształcenia", "punkty konsultacyjne", "uczelnie w rejestracji", funkcjonujące bez podstawy prawnej, nie spełniające wymogów kadrowych oraz wymogów dotyczących jakości kształcenia, a przy tym pobierające niekonkurencyjnie niskie czesne. Uznając takie praktyki za naganne i patologiczne Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich postanowiła przyjąć powyższe stanowisko.