KAAUM.2017.10.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 44/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie: nadania Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie z działającym w jego ramach Collegium Medicum statusu członka zwyczajnego KRAUM

Na podstawie § 1a ust. 2 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz § 1 ust.1 Uchwały Nr 26/2017 KRAUM z dnia 26 kwietnia 2017 r., w związku z wnioskiem z dnia 20 lipca 2017 r. znak: UWM-PZUM.060.235.2017 uzupełnionym w dniu 6 września 2017 r. pismem znak: UWM-PZUM.062.259.2017 Prorektora ds. Zadań Uczelni Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
1.  Pozytywnie rozpatruje wniosek z dnia 20 lipca 2017 r. Prorektora ds. Zadań Uczelni Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2.  Nadaje status członka zwyczajnego KRAUM Uniwersytetowi Warmińsko- Mazurskiemu w Olsztynie z działającym w jego ramach Collegium Medicum.
3.  Na posiedzeniach KRAUM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z Collegium Medicum reprezentuje Prorektor ds. Zadań Uczelni Medycznej.
§  2.  Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu KRAUM.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.