Akt korporacyjny

Sędz.2018.2.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lutego 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 lutego 2018 r.
w przedmiocie możliwości powołania więcej niż jednego zastępcy Rzecznika Sędziów Sądów Powszechnych w okręgu sądu okręgowego

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią pisma Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 14 września 2017 r. (nr RDSP 714-65/17), zawierającego prośbę o wyrażenie opinii na temat ewentualnej możliwości powołania w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie drugiego Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, stwierdza, że przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 23; dalej jako "u.s.p.") nie przewidują możliwości wyboru więcej niż jednego zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych dla jednego okręgu.

Ustawodawca w art. 112 § 1-4 u.s.p. nie przewidział uprawnienia dla kolegium właściwego sądu okręgowego do ustalenia większej liczby zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w zależności od wpływu spraw lub potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Przepisów o charakterze ustrojowym, w tym normy zawartej w art. 112 § 4 u.s.p., nie należy interpretować rozszerzająco. Tym samy zasadne jest uznanie, że przytoczone przepisy nie przewidują możliwości dowolnego kształtowania liczby tych stanowisk funkcyjnych.

Krajowa Rada Sądownictwa zwraca ponadto uwagę, że opisany przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych problem nadmiernego obciążenia zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w okręgu został objęty normą art. 112 § 7 u.s.p., który to przepis przewiduje możliwość wyznaczenia do prowadzenia sprawy zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z innego okręgu w razie niemożności jej prowadzenia przez właściwego zastępcę.