Legitymacja doradcy podatkowego oraz przyjęcie Regulaminu wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego.

Akty korporacyjne

Podat.2009.5.18

Akt nieoceniany
Wersja od: 18 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr 134/2009
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 18 maja 2009 r.
w sprawie legitymacji doradcy podatkowego oraz przyjęcia Regulaminu wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 w zw. z § 4 ust. 1 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.
Legitymacja doradcy podatkowego, zwana danej "legitymacją" jest spersonalizowanym dokumentem ścisłego zarachowania, potwierdzającym przynależność osoby fizycznej do Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  2.
Koszt wytworzenia legitymacji ponosi doradca podatkowy.
§  3.
Warunki wydawania, używania, posiadania i posługiwania się legitymacją określa "Regulamin wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  4.
Legitymacja zawiera następujące dane:
1)
unikatowy numer legitymacji,
2)
imię (imiona) i nazwisko doradcy podatkowego,
3)
numer wpisu na listę doradców podatkowych,
4)
fotografię doradcy podatkowego,
5)
podpis doradcy podatkowego,
6)
podpis Przewodniczącego KRDP,
7)
datę wydania legitymacji,
8)
adres URL KIDP www.kidp.pl,
9)
logotyp Izby,
10)
informacja dla znalazcy o adresie zwrotu legitymacji.
§  5.
Legitymacja wydawana jest bezterminowo.
§  6.
Legitymacja może posiadać wbudowany mikroprocesor kryptograficzny o unikatowym numerze seryjnym, który stanowi bezpieczny nośnik certyfikatów elektronicznych i kluczy kryptograficznych z nimi związanych.
§  7.
Doradca podatkowy może używać legitymacji jako nośnika certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450).
§  8.
Tracą moc:
1)
Uchwała Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 1537/2003 z dnia 8 października 2003 r. w sprawie realizacji legitymacji doradcy podatkowego z wbudowanym mikroprocesorem kryptograficznym,
2)
Uchwała Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 1609/2003 z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1537/2003 KRDP z dnia 8 października 2003 r. w sprawie realizacji legitymacji doradcy podatkowego z wbudowanym mikroprocesorem kryptograficznym,
3)
Uchwała Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 1248/2003 z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie legitymacji doradcy podatkowego,
4)
Uchwała nr 149/2004 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie sposobu finansowania legitymacji doradcy podatkowego z wbudowanym mikroprocesorem kryptograficznym,
5)
Uchwała nr 368/2004 Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie Regulaminu wydawania i używania legitymacji doradcy podatkowego wydawanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych,
6)
Uchwała nr 208/2005 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca Załącznik nr 2 do uchwały nr 368/2004 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie Regulaminu wydawania i używania legitymacji doradcy podatkowego wydawanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych,
7)
Uchwała nr 207/2005 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 149/2004 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie sposobu finansowania legitymacji doradcy podatkowego z wbudowanym mikroprocesorem kryptograficznym.
§  9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 

Regulamin

wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego wydawanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§  1.
Regulamin wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady wydawania, użytkowania i posługiwania się legitymacją doradcy podatkowego.
§  2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 73 poz. 443),
2)
Uchwała - uchwałę nr 134/2009 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie legitymacji doradcy podatkowego oraz przyjęcia Regulaminu wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego,
3)
KIDP - Krajową Izbę Doradców Podatkowych,
4)
KRDP - Krajową Radę Doradców Podatkowych,
5)
doradca podatkowy - osobę fizyczną wpisaną na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych na podstawie przepisów Ustawy, wykonującą czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 Ustawy, w tym również osobę fizyczną, która zawiesiła wykonywanie zawodu doradcy podatkowego w sposób określony w Ustawie,
6)
legitymacja - legitymację doradcy podatkowego, o której mowa w § 1 Uchwały,
7)
Instytucja Certyfikująca - przedsiębiorcę, który prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych, o której mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, który zawarł umowę z Krajową Izbą Doradców Podatkowych na świadczenie usług polegających na wyposażeniu doradców podatkowych w legitymacje lub legitymacje wraz z certyfikatem, o którym mowa w przepisach o podpisie elektronicznym,
8)
Polityka dla Certyfikatów - zbiór przepisów określonych Ustawą o podpisie elektronicznym,
9)
Regionalny Oddział - Regionalny Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
10)
Biuro KIDP - Biuro Krajowej Izby Doradców Podatkowych - jednostka administracyjna Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
11)
lista doradców podatkowych - zbiór danych dotyczących doradców podatkowych prowadzony zgodnie z przepisami Ustawy.

Rozdział  2

Wystawienie legitymacji

§  3.
Legitymacja jest wydawana na wniosek doradcy podatkowego.
§  4.
Doradca podatkowy składa wniosek w siedzibie Regionalnego Oddziału, do którego przynależy.
§  5.
Doradca podatkowy składający wniosek zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.
§  6.
Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 5 stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
§  7.
Wzór formularza wniosku, o którym mowa w § 3, stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
§  8.
1.
Doradca podatkowy ubiegający się o wystawienie legitymacji lub duplikatu legitymacji, dołącza do wniosku:
a)
kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b)
dowód uiszczenia opłaty za wytworzenie legitymacji,
c)
2 fotografie o wymiarach 35×45 mm.
2.
Informacja o aktualnej cenie wytworzenia legitymacji, KRDP zamieszcza na stronie internetowej www.krdp.pl.
§  9.
Oryginały dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 1, doradca podatkowy obowiązany jest okazać do wglądu w momencie składania wniosku pracownikowi Biura KIDP.
§  10.
W przypadku ubiegania się doradcy podatkowego o wystawienie legitymacji wraz z certyfikatem, o którym mowa w przepisach o podpisie elektronicznym, doradca podatkowy może zostać zobowiązany do przedstawiania zgodnie z Polityką dla Certyfikatów, innych dokumentów, niż wymienione w § 8 ust. 1.
§  11.
Wniosek, o którym mowa w § 3, pracownik Biura KIDP przekazuje niezwłocznie do Instytucji Certyfikującej w sposób i w terminach z nią ustalonych.
§  12.
1.
Legitymacja jest wydawana doradcy podatkowemu w siedzibie Regionalnego Oddziału, w którym złożył on wniosek.
2.
W sytuacji, gdy doradca podatkowy ubiegał się o wydanie legitymacji wraz z certyfikatem, odbiór legitymacji następuje w miejscu wskazanym doradcy podatkowemu przez Instytucję Certyfikującą.

Rozdział  3

Użytkowanie legitymacji

§  13.
Doradca podatkowy zobowiązany jest do:
a)
korzystania z legitymacji zgodnie z jej przeznaczeniem, przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz przepisami samorządu doradców podatkowych,
b)
niezwłocznego zgłoszenia utraty lub zniszczenia legitymacji do Biura KIDP, a w przypadku gdy wymagają tego polityki bezpieczeństwa dla certyfikatów - do Instytucji Certyfikującej, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie: www.sigillum.pl,
c)
przechowywania legitymacji z zachowaniem należytej staranności,
d)
nie udostępniania legitymacji osobom trzecim,
e)
wystąpienia o wydanie nowej legitymacji w sytuacji zmiany danych zawartych § 5 pkt 2 Uchwały,
f)
posługiwania się legitymacją w sposób określony w Rozdziale 4.
§  14.
O utracie lub zniszczeniu legitymacji doradca podatkowy powiadamia Regionalny Oddział, do którego przynależy. W miejsce utraconej lub zniszczonej legitymacji wydawany jest jej duplikat z nowym, unikatowym numerem legitymacji.
§  15.
Zawiadomienie, o którym mowa w § 14, powinno zawierać:
a)
imię (imiona) i nazwisko doradcy podatkowego,
b)
numer wpisu na listę doradców podatkowych,
c)
datę i miejsce utraty lub zniszczenia legitymacji,
d)
okoliczności utraty lub zniszczenia legitymacji,
e)
podpis odręczny lub elektroniczny doradcy podatkowego.
§  16.
Zgłoszenia, o którym mowa w § 14, doradca podatkowy może dokonać w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, faksem, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub osobiście.
§  17.
Jeżeli legitymacja zgłoszona jako utracona lub zniszczona zostanie odnaleziona lub odzyskana, doradca podatkowy powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować podmiot, o którym mowa w § 14, w sposób określony w § 16. Regulacje odnośnie postępowania w takich przypadkach w kwestii certyfikatów podpisu elektronicznego regulują odpowiednie polityki bezpieczeństwa dla certyfikatów, ustanowione przez Instytucję Certyfikującą zgodnie z informacjami dostępnymi na jej stronie internetowej www.sigillum.pl.

Rozdział  4

Posługiwanie się legitymacją

§  18.
Legitymacja może być używana, zgodnie z jej przeznaczeniem, wyłącznie przez doradcę podatkowego, na którego wniosek została wydana.
§  19.
W przypadku zawieszenia wykonywania zawodu doradcy podatkowego na podstawie i zgodnie z wymogami przepisów Ustawy, zawieszeniu ulega również prawo do posługiwania się legitymacją wobec osób trzecich, za wyjątkiem organów KIDP oraz organów Regionalnych Oddziałów.
§  20.
W przypadku utraty uprawnień do posługiwania się tytułem doradcy podatkowego na podstawie przepisów Ustawy osoba fizyczna, która je utraciła traci prawo do posługiwania się legitymacją.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  21.
Doradca podatkowy, który posiada legitymację z określonym okresem ważności, po upływie terminu ważności nabywa prawo do wystawienia kolejnej legitymacji na zasadach określonych w § 22 Regulaminu.
§  22.
1.
W sytuacji, gdy nie uległy zmianie dane osobowe, uproszczony wniosek o wystawienie kolejnej legitymacji doradca podatkowy składa w siedzibie Regionalnego Oddziału, do którego przynależy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci formularza udostępnionego na stronie internetowej www.krdp.pl. W pozostałych przypadkach doradca podatkowy uzyskuje legitymację na zasadach określonych w Rozdziale 2.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera, w szczególności:
a)
imię (imiona) i nazwisko doradcy podatkowego,
b)
numer wpisu na listę doradców podatkowych,
c)
numer dotychczasowej legitymacji,
d)
wzór podpisu (skan odręcznego podpisu),
e)
fotografię (fotografię w formie elektronicznej) doradcy podatkowego.
3.
W przypadku przesyłania wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej doradca podatkowy jest zobowiązany wygenerowany wniosek zaopatrzyć w kwalifikowany podpis elektroniczny i przesłać do Regionalnego Oddziału, do którego przynależy.
4.
W przypadku braku kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego doradca podatkowy wygenerowany wniosek po wydrukowaniu, podpisuje własnoręcznie i wraz z 2 fotografiami przesyła na adres siedziby Regionalnego Oddziału, do którego przynależy.
5.
W przypadku legitymacji uzyskanej w trybie uproszczonym doradca podatkowy składa oświadczenie, o którym mowa w § 5 przy jej odbiorze.
§  23.
Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu i nie przesłanych do Instytucji Certyfikującej stosuje się zasady określone w Regulaminie, w pozostałych przypadkach przepisy zawarte w uchwale nr 368/2004 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 2 czerwca 2004 r.

Załącznik  Nr 1

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM

.........................................................................................................

(Imię i nazwisko, numer wpisu)

.........................................................................................................

(adres)

.........................................................................................................

(adres)

.........................................................................................................

(telefon, e:mail)

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z uchwałą nr 134/2009 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 18 maja 2009 r. oraz z Regulaminem wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania zapisów powyższego Regulaminu, także w przypadku utraty tytułu "doradcy podatkowego".

....................................

(data i podpis)

Załącznik  Nr 2

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI