Rewid.2018.3.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2040/37A/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 3 marca 2018 r.
w sprawie krajowych standardów kontroli jakości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), uchwala się, co następuje:
W dniu 21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), zwana dalej

"ustawą". W art. 294 ust. 2 ustawy wskazano, że uchwały organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wydane na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. a-c oraz art. 27 ust. 9 uchylanej ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948) zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów wydanych na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a-c oraz art. 43 pkt 1-3, nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

W dniu 10 lutego 2015 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła uchwałę nr 2784/52/2015 w sprawie zasad wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, w której w § 3 wskazane zostały terminy jej stosowania. Zgodnie z treścią art. 294 ust. 2 ustawy, przywołana uchwała traci moc najpóźniej z dniem 21 marca 2018 r.

W związku z powyższym oraz w celu zapewnienia kontynuacji stosowania dotychczasowych zasad wewnętrznej kontroli jakości, w niezmienionej ich treści, podjęto niniejszą uchwałę.

§  1. 
1.  Wprowadza się jako krajowe standardy kontroli jakości Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 "Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych", wydany przez Międzynarodową Federację Księgowych za pośrednictwem Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.  Katalog wybranych pojęć użytych w krajowych standardach kontroli jakości w kontekście wymogów ustawy i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27 maja 2014 r., str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11 czerwca 2014 r., str. 66) stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ustawy.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KRAJOWE STANDARDY KONTROLI JAKOŚCI

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU KONTROLI JAKOŚCI 1

KONTROLA JAKOŚCI FIRM PRZEPROWADZAJĄCYCH BADANIA I PRZEGLĄDY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ WYKONUJĄCYCH INNE ZLECENIA USŁUG ATESTACYJNYCH I POKREWNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Ilekroć w krajowych standardach kontroli jakości jest mowa o:

1) firmie przeprowadzającej badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonującej inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych - rozumie się przez to firmę audytorską, o której mowa w art. 46 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089), zwanej dalej "ustawą";

2) sieci - rozumie się przez to strukturę, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy;

3) badaniu - rozumie się przez to badanie, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;

4) przeglądzie sprawozdania finansowego - rozumie się przez to usługę, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;

5) usługach atestacyjnych - rozumie się przez to usługi, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy;

6) usługach pokrewnych - rozumie się przez to usługi, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy;

7) zawodowym księgowym albo praktyku - rozumie się przez to biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 4 ustawy.