Akty korporacyjne

Rewid.2019.3.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3430/52A/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, postanawia przyjąć oraz wprowadzić do stosowania Krajowe Standardy Badania oraz inne dokumenty w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych za pośrednictwem Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych.
§  1. 
1.  Przyjmuje się następujące Krajowe Standardy Badania:
1) Krajowy Standard Badania 200 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 200 - "Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania", stanowiący załącznik nr 1.1;
2) Krajowy Standard Badania 210 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 210 - "Uzgadnianie warunków zleceń badania", stanowiący załącznik nr 1.2;
3) Krajowy Standard Badania 220 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 220 - "Kontrola jakości badania sprawozdania finansowego", stanowiący załącznik nr 1.3;
4) Krajowy Standard Badania 230 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 230 - "Dokumentacja badania", stanowiący załącznik nr 1.4;
5) Krajowy Standard Badania 240 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 240 - "Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw", stanowiący załącznik nr 1.5;
6) Krajowy Standard Badania 250 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 250 (zmienionego) - "Rozważenie przepisów prawa i regulacji w badaniu sprawozdania finansowego", stanowiący załącznik nr 1.6;
7) Krajowy Standard Badania 260 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 260 (zmienionego) - "Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór", stanowiący załącznik nr 1.7;
8) Krajowy Standard Badania 265 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 265 - "Informowanie osób sprawujących nadzór i kierownictwa o słabościach kontroli wewnętrznej", stanowiący załącznik nr 1.8;
9) Krajowy Standard Badania 300 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 300 - "Planowanie badania sprawozdania finansowego", stanowiący załącznik nr 1.9;
10) Krajowy Standard Badania 315 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 315 (zmienionego) - "Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia poprzez zrozumienie jednostki i jej otoczenia", stanowiący załącznik nr 1.10;
11) Krajowy Standard Badania 320 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 320 - "Istotność w planowaniu i przeprowadzaniu badania", stanowiący załącznik nr 1.11;
12) Krajowy Standard Badania 330 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 330 - "Reakcje biegłego rewidenta na oszacowane ryzyka", stanowiący załącznik nr 1.12;
13) Krajowy Standard Badania 402 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 402 - "Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej", stanowiący załącznik nr 1.13;
14) Krajowy Standard Badania 450 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 450 - "Ocena zniekształceń zidentyfikowanych podczas badania", stanowiący załącznik nr 1.14;
15) Krajowy Standard Badania 500 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 500 - "Dowody badania", stanowiący załącznik nr 1.15;
16) Krajowy Standard Badania 501 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 501 - "Dowody badania - szczegółowe rozważania dla wybranych pozycji", stanowiący załącznik nr 1.16;
17) Krajowy Standard Badania 505 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 505 - "Potwierdzenia zewnętrzne", stanowiący załącznik nr 1.17;
18) Krajowy Standard Badania 510 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 510 - "Zlecenia badania po raz pierwszy - stany początkowe", stanowiący załącznik nr 1.18;
19) Krajowy Standard Badania 520 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 520 - "Procedury analityczne", stanowiący załącznik nr 1.19;
20) Krajowy Standard Badania 530 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 530 - "Próbkowanie", stanowiący załącznik nr 1.20;
21) Krajowy Standard Badania 540 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 540 - "Badanie szacunków księgowych, w tym szacunków księgowych wartości godziwej i powiązanych ujawnień", stanowiący załącznik nr 1.21;
22) Krajowy Standard Badania 550 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 550 - "Strony powiązane", stanowiący załącznik nr 1.22;
23) Krajowy Standard Badania 560 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 560 - "Późniejsze zdarzenia", stanowiący załącznik nr 1.23;
24) Krajowy Standard Badania 570 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 570 (zmienionego) - "Kontynuacja działalności", stanowiący załącznik nr 1.24;
25) Krajowy Standard Badania 580 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 580 - "Pisemne oświadczenia", stanowiący załącznik nr 1.25;
26) Krajowy Standard Badania 600 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 600 - "Szczególne rozważania - Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w tym praca biegłych rewidentów części składowych grupy)", stanowiący załącznik nr 1.26;
27) Krajowy Standard Badania 610 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 610 (zmienionego w 2013 r.) - "Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych", stanowiący załącznik nr 1.27;
28) Krajowy Standard Badania 620 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 620 - "Wykorzystanie pracy eksperta biegłego rewidenta", stanowiący załącznik nr 1.28;
29) Krajowy Standard Badania 700 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 700 (zmienionego) - "Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego", stanowiący załącznik nr 1.29;
30) Krajowy Standard Badania 701 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 701 - "Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta", stanowiący załącznik nr 1.30;
31) Krajowy Standard Badania 705 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 705 (zmienionego) - "Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta", stanowiący załącznik nr 1.31;
32) Krajowy Standard Badania 706 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 706 (zmienionego) - "Akapity objaśniające ze zwróceniem uwagi oraz akapity zawierające inne sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta", stanowiący załącznik nr 1.32;
33) Krajowy Standard Badania 710 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 710 - "Informacje porównawcze - dane korespondujące i porównawcze sprawozdania finansowe", stanowiący załącznik nr 1.33;
34) Krajowy Standard Badania 720 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 720 (zmienionego) - "Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące innych informacji", stanowiący załącznik nr 1.34;
35) Krajowy Standard Badania 800 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 800 (zmienionego) - "Szczególne rozważania - badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia", stanowiący załącznik nr 1.35;
36) Krajowy Standard Badania 805 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 805 (zmienionego) - "Szczególne rozważania - badania pojedynczych składników finansowego", stanowiący załącznik nr 1.36;
37) Krajowy Standard Badania 810 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 810 (zmienionego) - "Zlecenia sporządzenia sprawozdania na temat streszczonego sprawozdania finansowego", stanowiący załącznik nr 1.37;
2.  Stosując Krajowe Standardy Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych za pośrednictwem Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych, należy brać pod uwagę poniżej wskazane dokumenty:
1) "Przedmowę do dokumentów międzynarodowych standardów kontroli jakości, badania, przeglądu, innych usług atestacyjnych i pokrewnych", która stanowi załącznik nr 1.38;
2) "Międzynarodowe ramowe założenia usług atestacyjnych", które stanowią załącznik nr 1.39.
§  2. 
1.  Przykłady ilustrujące sprawozdania z badania opracowane na podstawie Krajowych Standardów Badania i dostosowane do wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE 158 z 27.5.2014), stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, są następujące:
1) przykład sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię bez zastrzeżeń, stanowiący załącznik nr 2.1;
2) przykład sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki, która jest jednostką zainteresowania publicznego będącą emitentem papierów wartościowych zastrzeżeń, stanowiący załącznik nr 2.2;
3) przykład sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię bez zastrzeżeń, stanowiący załącznik nr 2.3;
4) przykład sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca jest jednostką zainteresowania publicznego będącą emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na polskim rynku regulowanym, zawierającego opinię bez zastrzeżeń, stanowiący załącznik nr 2.4;
5) przykład sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego objaśnienie i inne sprawy, stanowiący załącznik nr 2.5;
6) przykład sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego objaśnienie dotyczące kontynuacji działalności, stanowiący załącznik nr 2.6;
7) przykład sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym ze zniekształcenia, stanowiący załącznik nr 2.7;
8) przykład sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki, która jest jednostką zainteresowania publicznego będącą emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na polskim rynku regulowanym, zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym z ograniczenia zakresu badania, stanowiący załącznik nr 2.8;
9) przykład sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię negatywną, stanowiący załącznik nr 2.9; jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego odmowę wyrażenia opinii, stanowiący załącznik nr 2.10.
2.  Biegli rewidenci stosują przykłady wskazane w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, przy uwzględnieniu założeń opisanych w każdym z przykładów oraz dostosowują te przykłady do stosownych okoliczności badania.
§  3.  Katalog wybranych pojęć użytych w krajowych standardach wykonywania zawodu w kontekście wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27 maja 2014 r., str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11 czerwca 2014 r., str. 66), stanowi

załącznik nr 3.

§  4. 
1.  Krajowe Standardy Badania wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1 do 6, 8 do 23, 25 do 28 i 33 uchwały, mają zastosowanie do wykonywania usług badania za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2019 r. lub później z możliwością ich stosowania do wykonywania usług badania za okresy sprawozdawcze kończące się przed dniem 31 grudnia 2019 r.
2.  Krajowe Standardy Badania wskazane w § 1 ust. 1 pkt 7, 24, 29 do 32 i 34 uchwały, wprowadzone niniejszą uchwałą do dalszego stosowania w niezmienionej treści, zostały przyjęte uchwałą Nr 2039/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)) i stanowią do niej załączniki nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 wraz z przykładami ilustrującymi wskazanymi w § 2 niniejszej uchwały, zgodnie z § 4 uchwały Nr 2039/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie mają zastosowanie do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2018 r. lub później z możliwością ich wcześniejszego zastosowania.
3.  Krajowe Standardy Badania wskazane w § 1 ust. 1 pkt 35 i 37 uchwały, wprowadzone niniejszą uchwałą do dalszego stosowania w niezmienionej treści, które stanowią załączniki nr 1.1 i 1.3 do uchwały Nr 2997/49a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania (800 (Z), 805 (Z), 810 (Z)), zastępujące odpowiednie Krajowe Standardy Badania będące załącznikami nr 1.34 i 1.36 do uchwały Nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu, mają zastosowanie do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2019 r. lub później z możliwością ich stosowania do wykonywania usług badania za okresy sprawozdawcze kończące się przed dniem 31 grudnia 2019 r.
4.  Krajowy Standard Badania wskazany w § 1 ust. 1 pkt 36 uchwały, wprowadzony niniejszą uchwałą do dalszego stosowania w niezmienionej treści, stanowi załącznik nr 1.2 do uchwały Nr 2997/49a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania (800 (Z), 805 (Z), 810 (Z)), zastępujący odpowiedni Krajowy Standard Badania będący załącznikiem nr 1.35 do uchwały Nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu, ma zastosowanie do badań pojedynczych składników sprawozdania finansowego lub określonych elementów, kont lub pozycji za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2019 r. lub później z możliwością jego wcześniejszego zastosowania. W przypadku badań pojedynczych składników sprawozdania finansowego lub określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego sporządzonych na określony dzień, powyższy Krajowy Standard Badania stosuje się do badań takich informacji sporządzonych na dzień 31 grudnia 2019 r. lub później z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.
5.  Dokumenty wskazane w § 1 ust. 2 uchwały, mają zastosowanie do wykonywania usług badania sprawozdań finansowych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2019 r. lub później, z możliwością ich stosowania do wykonywania usług badania za okresy sprawozdawcze kończące się przed dniem 31 grudnia 2019 r.
6.  Traci moc uchwała Nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu w zakresie § 2 ust. 1 i 2 z zastrzeżeniem jej obowiązywania do wykonywania usług badania sporządzonych za okresy kończące się przed dniem 31 grudnia 2019 r.
7.  Z dniem zatwierdzenia niniejszej uchwały w trybie, o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały, tracą moc uchwała Nr 2039/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)) oraz uchwała Nr 2997/49a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania (800 (Z), 805 (Z), 810 (Z)) zmieniająca uchwałę Nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu.
8.  Od dnia 1 stycznia 2020 r. stosuje się wyłącznie Krajowe Standardy Badania i dokumenty wskazane w § 1 niniejszej uchwały oraz przykłady ilustrujące wskazane w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1.1

KRAJOWY STANDARD BADANIA 200

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 200

OGÓLNE CELE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ PRZEPROWADZANIE BADANIA ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI BADANIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.2

KRAJOWY STANDARD BADANIA 210

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 210

UZGADNIANIE WARUNKÓW ZLECEŃ BADANIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.3

KRAJOWY STANDARD BADANIA 220

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 220

KONTROLA JAKOŚCI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.4

KRAJOWY STANDARD BADANIA 230

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 230

DOKUMENTACJA BADANIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.5

KRAJOWY STANDARD BADANIA 240

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 240

OBOWIĄZKI BIEGŁEGO REWIDENTA PODCZAS BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOTYCZĄCE OSZUSTW

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.6

KRAJOWY STANDARD BADANIA 250 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 250

(ZMIENIONEGO)

ROZWAŻENIE PRZEPISÓW PRAWA I REGULACJI W BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.7

KRAJOWY STANDARD BADANIA 260 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 260 (ZMIENIONEGO)

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z OSOBAMI SPRAWUJĄCYMI NADZÓR

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.8

KRAJOWY STANDARD BADANIA 265

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 265

INFORMOWANIE OSOBÓB SPRAWUJĄCYCH NADZÓR I KIEROWNICTWA O SŁABOŚCIACH KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.9

KRAJOWY STANDARD BADANIA 300

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 300

PLANOWANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.10

KRAJOWY STANDARD BADANIA 315 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 315 (ZMIENIONEGO)

IDENTYFIKACJA I OSZACOWANIE RYZYK ISTOTNEGO ZNIEKSZTAŁCENIA POPRZEZ ZROZUMIENIE JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.11

KRAJOWY STANDARD BADANIA 320

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 320

ISTOTNOŚĆ W PLANOWANIU I PRZEPROWADZANIU BADANIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.12

KRAJOWY STANDARD BADANIA 330

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 330

REAKCJE BIEGŁEGO REWIDENTA NA OSZACOWANE RYZYKA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.13

KRAJOWY STANDARD BADANIA 402

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 402

OKOLICZNOŚCI WYMAGAJĄCE UWZGLĘDNIENIA PRZY BADANIU JEDNOSTKI KORZYSTAJĄCEJ Z ORGANIZACJI USŁUGOWEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.14

KRAJOWY STANDARD BADANIA 450

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 450

OCENA ZNIEKSZTAŁCEŃ ZIDENTYFIKOWANYCH PODCZAS BADANIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.15

KRAJOWY STANDARD BADANIA 500

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 500

DOWODY BADANIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.16

KRAJOWY STANDARD BADANIA 501

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 501

DOWODY BADANIA - SZCZEGÓŁOWE ROZWAŻANIA DLA WYBRANYCH POZYCJI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.17

KRAJOWY STANDARD BADANIA 505

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 505

POTWIERDZENIA ZEWNĘTRZNE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.18

KRAJOWY STANDARD BADANIA 510

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 510

ZLECENIA BADANIA PO RAZ PIERWSZY – STANY POCZĄTKOWE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.19

KRAJOWY STANDARD BADANIA 520

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 520

PROCEDURY ANALITYCZNE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.20

KRAJOWY STANDARD BADANIA 530

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 530

PRÓBKOWANIE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.21

KRAJOWY STANDARD BADANIA 540

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 540

BADANIE SZACUNKÓW KSIĘGOWYCH, W TYM SZACUNKÓW KSIĘGOWYCH WARTOŚCI GODZIWEJ, I POWIĄZANYCH UJAWNIEŃ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.22

KRAJOWY STANDARD BADANIA 550

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 550

STRONY POWIĄZANE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.23

KRAJOWY STANDARD BADANIA 560

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 560

PÓŹNIEJSZE ZDARZENIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.24

KRAJOWY STANDARD BADANIA 570 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 570 (ZMIENIONEGO)

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.25

KRAJOWY STANDARD BADANIA 580

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 580

PISEMNE OŚWIADCZENIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.26

KRAJOWY STANDARD BADANIA 600

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 600

SZCZEGÓLNE ROZWAŻANIA – BADANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (W TYM PRACA BIEGŁYCH REWIDENTÓW CZĘŚCI SKŁADOWYCH GRUPY)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.27

KRAJOWY STANDARD BADANIA 610 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 610 (ZMIENIONEGO 2013)

WYKORZYSTANIE PRACY AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.28

KRAJOWY STANDARD BADANIA 620

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 620

WYKORZYSTANIE PRACY EKSPERTA BIEGŁEGO REWIDENTA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.29

KRAJOWY STANDARD BADANIA 700 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 700 (ZMIENIONEGO)

FORMUŁOWANIE OPINII ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ NA TEMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.30

KRAJOWY STANDARD BADANIA 701

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 701

PRZEDSTAWIANIE KLUCZOWYCH SPRAW BADANIA W SPRAWOZDANIU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.31

KRAJOWY STANDARD BADANIA 705 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 705 (ZMIENIONEGO)

MODYFIKACJE OPINII W SPRAWOZDANIU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.32

KRAJOWY STANDARD BADANIA 706 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 706 (ZMIENIONEGO)

AKAPITY OBJAŚNIAJĄCE ZE ZWRÓCENIEM UWAGI ORAZ AKAPITY ZAWIERAJĄCE INNE SPRAWY W SPRAWOZDANIU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.33

KRAJOWY STANDARD BADANIA 710

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 710

INFORMACJE PORÓWNAWCZE DANE KORESPONDUJĄCE I PORÓWNAWCZE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.34

KRAJOWY STANDARD BADANIA 720 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 720 (ZMIENIONEGO)

OBOWIĄZKI BIEGŁEGO REWIDENTA DOTYCZĄCE INNYCH INFORMACJI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.35

KRAJOWY STANDARD BADANIA 800 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 800

(ZMIENIONEGO)

SZCZEGÓLNE ROZWAŻANIA – BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPORZĄDZONYCH ZGODNIE Z RAMOWYMI ZAŁOŻENIAMI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.36

KRAJOWY STANDARD BADANIA 805 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 805

(ZMIENIONEGO)

SZCZEGÓLNE ROZWAŻANIA – BADANIA POJEDYNCZYCH SKŁADNIKÓW SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OKREŚLONYCH ELEMENTÓW, KONT LUB POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.37

KRAJOWY STANDARD BADANIA 810 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 810

(ZMIENIONEGO)

ZLECENIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA NA TEMAT STRESZCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  1.38

PRZEDMOWA DO DOKUMENTÓW MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW KONTROLI JAKOŚCI, BADANIA, PRZEGLĄDU, INNYCH USŁUG ATESTACYJNYCH I POKREWNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  1.39

MIĘDZYNARODOWE RAMOWE ZAŁOŻENIA USŁUG ATESTACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2.1

Przykład ilustrujący nr 1 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię bez zastrzeżeń

ZAŁĄCZNIK Nr  2.2

Przykład ilustrujący nr 2 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która jest jednostką zainteresowania publicznego będącą emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na polskim rynku regulowanym, zawierającego opinię bez zastrzeżeń

ZAŁĄCZNIK Nr  2.3

Przykład ilustrujący nr 3 - sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię bez zastrzeżeń

ZAŁĄCZNIK Nr  2.4

Przykład ilustrujący nr 4 - sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca jest jednostką zainteresowania publicznego będącą emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na polskim rynku regulowanym, zawierającego opinię bez zastrzeżeń

ZAŁĄCZNIK Nr  2.5

Przykład ilustrujący nr 5 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego objaśnienie i inne sprawy

ZAŁĄCZNIK Nr  2.6

Przykład ilustrujący nr 6 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego objaśnienie dotyczące kontynuacji działalności

ZAŁĄCZNIK Nr  2.7

Przykład ilustrujący nr 7 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym ze zniekształcenia

ZAŁĄCZNIK Nr  2.8

Przykład ilustrujący nr 8 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która jest jednostką zainteresowania publicznego będącą emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na polskim rynku regulowanym, zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym z ograniczenia zakresu badania

ZAŁĄCZNIK Nr  2.9

Przykład ilustrujący nr 9 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię negatywną

ZAŁĄCZNIK Nr  2.10

Przykład ilustrujący nr 10 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego odmowę wyrażenia opinii

ZAŁĄCZNIK Nr  3