Akt korporacyjny

Rewid.2018.2.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 lutego 2018 r.

UCHWAŁA 2039/37A/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z))

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), Krajowa Rada Biegłych Rewidentów postanawia przyjąć Krajowe Standardy Badania, które będą stosowane do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2018 r. lub później z możliwością ich wcześniejszego zastosowania. Standardy te, szczegółowo wymienione w § 2 niniejszej uchwały zastępują następujące standardy wprowadzone uchwałą Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej:
1) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 700 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 700 - "Formułowanie opinii i sprawozdanie na temat sprawdzań finansowych";

2) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 705 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 705 - "Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta";

3) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 706 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 706 - "Paragraf objaśniający i paragraf dotyczący innej sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta";

4) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 720 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 720 - "Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca innych informacji zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane sprawozdania finansowe";

5) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 260 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 260 - "Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór";

6) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 570 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 570 - "Kontynuacja działalności".

W związku z powyższym uchwala się, co następuje:

§  1.  Przedmiotem niniejszej uchwały jest wprowadzenie jako krajowych standardów badania wymienionych w § 2 niniejszej uchwały Międzynarodowych Standardów Badania wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych za pośrednictwem Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych.
§  2.  Przyjmuje się następujące Krajowe Standardy Badania:
1) Krajowy Standard Badania 700 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 700 (zmienionego) - "Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego", stanowiący załącznik nr 1.1;
2) Krajowy Standard Badania 701 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 701 - "Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta", stanowiący załącznik nr 1.2;
3) Krajowy Standard Badania 705 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 705 (zmienionego) - "Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta", stanowiący załącznik nr 1.3;
4) Krajowy Standard Badania 706 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 706 (zmienionego) - "Akapity objaśniające ze zwróceniem uwagi oraz akapity zawierające inne sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta", stanowiący załącznik nr 1.4;
5) Krajowy Standard Badania 720 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 720 (zmienionego) - "Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące innych informacji", stanowiący załącznik nr 1.5;
6) Krajowy Standard Badania 260 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 260 (zmienionego) - "Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór", stanowiący załącznik nr 1.6;
7) Krajowy Standard Badania 570 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 570 (zmienionego) - "Kontynuacja działalności", stanowiący załącznik nr 1.7.
§  3. 
1.  Przykłady ilustrujące sprawozdania z badania zostały opracowane na podstawie wskazanych w § 2 Międzynarodowych Standardów Badania i dostosowane do wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), zwanej dalej "ustawą" oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE 158 z 27.5.2014), stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, są następujące:
1) przykład sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię bez zastrzeżeń, stanowiący załącznik nr 1.8;
2) przykład sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki, która jest jednostką zainteresowania publicznego będącą emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na polskim rynku regulowanym, zawierającego opinię bez zastrzeżeń, stanowiący załącznik nr 1.9;
3) przykład sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię bez zastrzeżeń, stanowiący załącznik nr 1.10;
4) przykład sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca jest jednostką zainteresowania publicznego będącą emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na polskim rynku regulowanym, zawierającego opinię bez zastrzeżeń, stanowiący załącznik nr 1.11;
5) przykład sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego objaśnienie i inne sprawy, stanowiący załącznik nr 1.12;
6) przykład sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego objaśnienie dotyczące kontynuacji działalności, stanowiący załącznik nr 1.13;
7) przykład sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym ze zniekształcenia, stanowiący załącznik nr 1.14;
8) przykład sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki, która jest jednostką zainteresowania publicznego będącą emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na polskim rynku regulowanym, zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym z ograniczenia zakresu badania, stanowiący załącznik nr 1.15;
9) przykład sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię negatywną, stanowiący załącznik nr 1.16;
10) przykład sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego odmowę wyrażenia opinii, stanowiący załącznik nr 1.17.
2.  Biegli rewidenci stosują przykłady, o których mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu założeń opisanych w każdym z przykładów oraz dostosowują te przykłady do stosownych okoliczności badania
§  4.  Postanowienia niniejszej uchwały oraz przyjęte Krajowe Standardy Badania wraz z przykładami ilustrującymi zawartymi w załącznikach mają zastosowanie do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2018 r. lub później z możliwością ich wcześniejszego zastosowania.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ustawy.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1.1

KRAJOWY STANDARD BADANIA 700 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 700 (ZMIENIONEGO)

FORMUŁOWANIE OPINII ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ NA TEMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  1.2

KRAJOWY STANDARD BADANIA 701

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 701

PRZEDSTAWIANIE KLUCZOWYCH SPRAW BADANIA W SPRAWOZDANIU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ZAŁĄCZNIK Nr  1.3

KRAJOWY STANDARD BADANIA 705 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 705 (ZMIENIONEGO)

MODYFIKACJE OPINII W SPRAWOZDANIU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ZAŁĄCZNIK Nr  1.4

KRAJOWY STANDARD BADANIA 706 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 706 (ZMIENIONEGO)

AKAPITY OBJAŚNIAJĄCE ZE ZWRÓCENIEM UWAGI ORAZ AKAPITY ZAWIERAJĄCE INNE SPRAWY W SPRAWOZDANIU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ZAŁĄCZNIK Nr  1.5

KRAJOWY STANDARD BADANIA 720 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 720 (ZMIENIONEGO)

OBOWIĄZKI BIEGŁEGO REWIDENTA DOTYCZĄCE INNYCH INFORMACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  1.6

KRAJOWY STANDARD BADANIA 260 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 260 (ZMIENIONEGO)

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z OSOBAMI SPRAWUJĄCYMI NADZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  1.7

KRAJOWY STANDARD BADANIA 570 (Z)

w brzmieniu

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU BADANIA 570 (ZMIENIONEGO)

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  1.8

Przykład ilustrujący nr 1 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię bez zastrzeżeń

ZAŁĄCZNIK Nr  1.9

Przykład ilustrujący nr 2 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która jest jednostką zainteresowania publicznego będącą emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na polskim rynku regulowanym, zawierającego opinię bez zastrzeżeń

ZAŁĄCZNIK Nr  1.10

Przykład ilustrujący nr 3 - sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię bez zastrzeżeń

ZAŁĄCZNIK Nr  1.11

Przykład ilustrujący nr 4 - sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca jest jednostką zainteresowania publicznego będącą emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na polskim rynku regulowanym, zawierającego opinię bez zastrzeżeń

ZAŁĄCZNIK Nr  1.12

Przykład ilustrujący nr 5 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego objaśnienie i inne sprawy

ZAŁĄCZNIK Nr  1.13

Przykład ilustrujący nr 6 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego objaśnienie dotyczące kontynuacji działalności

ZAŁĄCZNIK Nr  1.14

Przykład ilustrujący nr 7 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym ze zniekształcenia

ZAŁĄCZNIK Nr  1.15

Przykład ilustrujący nr 8 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która jest jednostką zainteresowania publicznego będącą emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na polskim rynku regulowanym, zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym z ograniczenia zakresu badania

ZAŁĄCZNIK Nr  1.16

Przykład ilustrujący nr 9 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego opinię negatywną

ZAŁĄCZNIK Nr  1.17

Przykład ilustrujący nr 10 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostki, która nie jest jednostką zainteresowania publicznego, zawierającego odmowę wyrażenia opinii