Akty korporacyjne

Podat.2020.3.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 104/2020
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie kontynuacji polis ubezpieczeniowych dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia kontynuować w 2020 roku polisy ubezpieczeniowe w przedmiocie:
1) ubezpieczenia mienia, w tym sprzętu elektronicznego znajdującego się w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych oraz w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
2) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz członków wszystkich Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. ze zdarzeniami występującymi w trakcie i w następstwie realizacji, przez wyżej wymienionych członków, zadań i czynności wynikających z pełnionej funkcji;
3) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku ze zdarzeniami występującymi w trakcie i w następstwie realizacji, przez wyżej wymienionych członków, zadań i czynności wynikających z pełnionej funkcji;
4) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, polis ubezpieczeniowych o których mowa w § 1 pkt 1-4.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.