Akty korporacyjne

Radc.2018.10.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 366/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych "Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018"

Zważywszy na dużą aktywność członków samorządu radców prawnych w działalności pro bono i jej wysoką ocenę przez opinię publiczną, na podstawie art. 59 ust. 4 w związku z 60 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138, 723,1467 i 1669) uchwala się, co następuję:
§  1.  Ogłasza się jedenastą edycję konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych "Kryształowe Serce Radcy Prawnego" - "Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018".
§  2.  Uchwala się Regulamin konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych "Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych "Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018"

§  1.  Konkurs Krajowej Rady Radców Prawnych "Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018", zwany dalej "Konkursem", organizuje i prowadzi Krajowa Rada Radców Prawnych, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§  2.  Tytuł honorowy "Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018" może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2018 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez:
1) świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej;
2) prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej;
3) udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono;
4) prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.
§  3. 
1.  Prawo zgłaszania kandydatów w Konkursie przysługuje:
1) radcom prawnym;
2) aplikantom radcowskim;
3) społecznościom lokalnym;
4) organizacjom społecznym, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej oraz organom wymiaru sprawiedliwości;
5) środowiskom prawniczym;
6) beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej.
2.  Kandydatury w Konkursie zgłasza się dziekanowi właściwej rady okręgowej izby radców prawnych na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie określonym przez dziekana.
3.  Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się pisemne oświadczenie kandydata, o tym że:
1) posiada pełnię praw publicznych;
2) nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego;
3) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
4) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, karne lub karnoskarbowe.
§  4.  Rada okręgowej izby radców prawnych dokonuje oceny kandydatów zgłoszonych w Konkursie oraz wybiera jednego laureata Konkursu z izby.
§  5. 
1.  Rada okręgowej izby radców prawnych przesyła zgłoszenie laureata Konkursu wraz z uzasadnieniem do Prezesa Krajowej Radcy Radców Prawnych.
2.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, przesyła się na adres: Krajowa Rada Radców Prawnych, al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa lub elektronicznie na adres: kirp@kirp.pl. na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu.
3.  Termin nadsyłania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, upływa dnia 11 lutego 2019 r. przy czym liczy się data wpływu zgłoszenia do Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  6. 
1.  Ogłoszenie wyników Konkursu odbywa się publicznie z udziałem przedstawicieli mediów w marcu 2019 r.
2.  Laureaci Konkursu otrzymują tytuł honorowy "Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018" wraz z dyplomem oraz statuetką.

Załącznik

Zgłoszenie laureata konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych "Kryształowe serce radcy prawnego 2018"

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w .................................................................................

Dane laureata Konkursu: ................................................................................................................

imię (imiona): ..................................................................................................................................

nazwisko: .........................................................................................................................................

radca prawny/ aplikant radcowski: ................................................................................................

przynależność do Okręgowej Izby Radców Prawnych w adres korespondencyjny: .................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

nr telefonu: .......................................................................................................................................

Uzasadnienie (do 3 tys. znaków)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................