Komunikat Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego.

Akty korporacyjne

Rzeczn.2021.3.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 marca 2021 r.

KOMUNIKAT Nr 1/2021
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
z dnia 11 marca 2021 r.

Informuję, że egzamin kwalifikacyjny odbędzie się w dniach 16-17-18 kwietnia 2021 r. w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych

ul. Żelazna 59 lok. 134 (I piętro)

00-848 Warszawa

W dniu 16 kwietnia 2021 r. egzamin rozpocznie się o godzinie 11:00.

W dniach 17 i 18 kwietnia 2021 r. kolejne części egzaminu rozpoczną się o godzinie 10:00.

Tryb egzaminu kwalifikacyjnego określa Regulamin egzaminu kwalifikacyjnego, stanowiący załącznik do Uchwały Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 1/2017 z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie regulaminu egzaminu kwalifikacyjnego, ogłoszony na stronie podmiotowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w zakładce prawo samorządowe.

Zdający powinien stawić się na egzamin w celu rejestracji minimum 30 minut przed godziną rozpoczęcia części egzaminu w danym dniu.

Mając na uwadze sytuację epidemiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Polska Izba Rzeczników Patentowych przygotowała szczegółowe zasady dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego w dniach 11-13 września 2020 roku, przyjęte Uchwałą nr 1753/VII/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku, które Uchwałą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr /VII/2021 z dnia 10 marca 2021 roku stosuje się do egzaminu kwalifikacyjnego w dniach 16, 17 i 18 kwietnia 2021 r.

Do dnia 30 marca 2021 roku zdający ma obowiązek dostarczenia do Biura PIRP:

a)
oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu we wskazanym terminie wraz z oświadczeniem o formie zdawania egzaminu (przy użyciu komputera albo odręcznie),
b)
oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego,
c)
oświadczenia o braku kolizji z członkami komisji egzaminacyjnej,
d)
oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem egzaminu kwalifikacyjnego,
e)
dowodu opłaty, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 1. kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 221).

Warszawa, dnia .......................... r.

Imię i nazwisko zdającego, PESEL

Adres zameldowania, kod miejscowości

Adres korespondencyjny, kod miejscowości

Pani

Przewodnicząca Komisji

Egzaminacyjnej

Egzaminu Kwalifikacyjnego

Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że przystępuję do egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego w terminie:

- część techniczna 16 kwietnia 2021 r.

- część prawna - pismo procesowe 17 kwietnia 2021 r.

- część prawna - opinia\kazus 18 kwietnia 2021 r.

Oświadczam że egzamin będę zdawać w formie: przy użyciu komputera/odręcznie (niepotrzebne skreślić).

........................................................................

czytelny podpis zdającego

Warszawa, dnia ........................r.

Imię i nazwisko zdającego, PESEL

Adres zameldowania, kod miejscowości

Adres korespondencyjny, kod miejscowości

Pani

Przewodnicząca Komisji

Egzaminacyjnej

Egzaminu Kwalifikacyjnego

Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zapoznałem/łam się z Zasadami Egzaminu Kwalifikacyjnego.

........................................................................

czytelny podpis zdającego

Warszawa, dnia ............ r.

Imię i nazwisko zdającego, PESEL

Adres zameldowania, kod miejscowości

Adres korespondencyjny, kod miejscowości

Pani

Przewodnicząca Komisji

Egzaminacyjnej

Egzaminu Kwalifikacyjnego

Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że wśród członków Zespołu Egzaminacyjnego, nie ma osoby, która pozostaje ze mną w stosunku osobistym lub służbowym tego rodzaju, że mogłoby to wywołać wątpliwości co do jej bezstronności.

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej: Joanna Bocheńska

Skład Zespołu Egzaminacyjnego:

1. Paweł Kurcman - Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

2. Sylwia Wit vel Wilk

3. Aneta Stuleblak

4. Monika Chimiak

5. Monika Witkowska

6. Marek Bury

7. Piotr Czaplicki

8. Paweł Koczorowski

........................................................................

czytelny podpis zdającego

Warszawa, dnia ...................... r.

Imię i nazwisko zdającego, PESEL

Adres zameldowania, kod miejscowości

Adres korespondencyjny, kod miejscowości

Pani

Przewodnicząca Komisji

Egzaminacyjnej

Egzaminu Kwalifikacyjnego

Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Egzaminu Kwalifikacyjnego.

........................................................................

czytelny podpis zdającego