Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Akty korporacyjne

Sędz.2021.10.28

Akt nieoceniany
Wersja od: 28 października 2021 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 28 października 2021 r.
w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, przedstawionym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 18 października 2021 r. (znak: SPS-WP.020.314.5.2021), opiniuje go bez uwag.