Akty korporacyjne

Sędz.2017.11.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 listopada 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 listopada 2017 r.
w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (druk nr 1891)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z komisyjnym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (druk nr 1891), przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 4 października 2017 r. (znak: GMS-WP-173-235/17), pozytywnie ocenia podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu poprawy spójności terminologicznej ustawodawstwa.