Akty korporacyjne

Lekarz.2006.1.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr 4/06/V
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 stycznia 2006 r.
w sprawie kierunków działań zmierzających do poprawy sytuacji materialnej lekarzy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) oraz uchwał: Nr 12 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie akcji protestacyjnej i Nr 14 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 7 stycznia 2006 r. w sprawie uregulowania minimalnej płacy dla lekarzy i lekarzy dentystów, uchwala się co następuje:
§  1. Zobowiązać Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do przygotowania projektów działań, mających zapewnić gwarancję minimalnych wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów, w tym projekt ustawy dotyczącej płacy minimalnej lekarzy i lekarzy dentystów, w terminie do dnia 1 marca 2006 r.
§  2.
1. Zobowiązać Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich do przygotowania dokumentu zawierającego propozycje zasad i form przeprowadzenia akcji protestacyjnej przez lekarzy.
2. Zobowiązać Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich, do zapewnienia, po zasięgnięciu opinii Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej, by projektowane zasady i formy przeprowadzenia akcji protestacyjnej były zgodne z Kodeksem Etyki Lekarskiej.
3. Zobowiązać Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich do przedstawienia Naczelnej Radzie Lekarskiej proponowanych zasad i form akcji protestacyjnej nie później niż do dnia 31 marca 2006 r.
§  3. Wystąpić do okręgowych izb lekarskich, aby w planach budżetowych na rok 2006 uwzględniły środki potrzebne na zabezpieczenie kosztów akcji protestacyjnej, w wysokości co najmniej 50 złotych na każdego lekarza, lekarza dentystę, za wyjątkiem lekarzy i lekarzy dentystów nie wykonujących zawodu.
§  4. Zobowiązać Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do współpracy przy organizacji akcji protestacyjnej, ze związkami zawodowymi zrzeszającymi lekarzy, lekarzy dentystów, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych i innymi organizacjami działającymi w ochronie zdrowia.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.