Akty korporacyjne

KRASP.2017.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

STANOWISKO
PREZYDIUM KRASP
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie eliminowania barier utrudniających podjęcie studiów kandydatom posiadającym dokumenty o charakterze międzynarodowym

Działając na rzecz szerokiego dostępu do edukacji na poziomie wyższym, zwiększenia mobilności i poziomu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego oraz przeciwdziałania drenażowi mózgów, Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwraca się: do uczelni członkowskim KRASP o eliminowanie barier wynikających z-dyskryminującego charakteru przepisów ustawy o systemie oświaty, utrudniających podejmowanie kształcenia w Polsce osobom posiadającym dokumenty uprawniające: dα Obiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w naszym kraju, różne od wydanego w Polsce świadectwa. dojrzałości (dyplom IB lub inne).

Jedną z możliwości w tym zakresie jest interpretowanie, przepisu art. 169 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jako przepisu: umożliwiającego ocenę kompetencji kandydatów w zakresie przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, a niewymienionych w świadectwie dojrzałości .uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania: się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce (np. dyplomie IB), lub w inny sposób "rekompensujący" brak możliwości potwierdzenia tych kompetencji na egzaminie maturalnym.

Kierując się podobnymi przesłankami oraz dążeniem do wspierania uczniów szkołach średnich podejmujących dodatkowy .wysiłek zwiększający ich kompetencje, Prezydium zwraca śię; do uczelni członkowskim KRASP o rozważenie możliwości tworzenia preferencji dla tych absolwentów szkół średnich uczących się w ramach Programu Oddziałów Dwujęzycznych, którzy na egzaminie z języka obcego wybrali poziom dwujęzyczny.