Akty korporacyjne

Podat.2019.3.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 47/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie działalności wydawniczej Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz zmiany tytułu Biuletynu "Doradca Podatkowy"

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 283) w związku z § 6 ust. 1 pkt 9 i 10 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych prowadząc działalność wydawniczą od 2003 r. wydaje własny tytuł prasowy Biuletyn "Doradca Podatkowy". W celu unowocześnienia i spowodowania większego zainteresowania tym czasopismem Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanowiła zmienić obecną nazwę Biuletyn "Doradca Podatkowy" na "Kwartalnik Doradca Podatkowy".
§  2.  Kwartalnik Doradca Podatkowy stanowić będzie źródło informacji o działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zaś treść Kwartalnika Doradca Podatkowy, stanowić będą publikacje merytoryczne dotyczące prawa podatkowego, postępowań sądowo-administracyjnych, a także działalności organów i jednostek organizacyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  3. 
1.  Kwartalnik Doradca Podatkowy będzie dostarczany bezpośrednio do członków samorządu w formie drukowanej - drogą pocztową lub za zgodą doradcy podatkowego - elektroniczną. 2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych będzie wydawać także miesięcznik "e-Doradca Podatkowy" w formie elektronicznej, który umieszczany będzie na stronie internetowej www.krdp.pl.
§  4.  Pracami redakcyjnymi działalności wydawniczej zajmuje się Kolegium Redakcyjne Wydawnictw Krajowej Izby Doradców Podatkowych, powołane na podstawie odrębnej uchwały.
§  5. 
1.  Koszty działalności wydawniczej, o której mowa w niniejszej uchwale, będą pokryte z planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 2. Dopuszcza się finansowanie działalności wydawniczej ze źródeł innych niż określone w ust. 1, w tym z tytułu zamieszczania reklam na łamach Kwartalnika Doradca Podatkowy oraz w wersji elektronicznej "e-Doradca Podatkowy" w zakresie produktów i usług skierowanych do doradców podatkowych.
§  6.  Traci moc uchwała nr 1502/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności wydawniczej Krajowej Izby Doradców Podatkowych ze zmianami.
§  7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.