Akty korporacyjne

Podat.2018.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 364/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie dofinansowania udziału w XI Europejskim Forum Gospodarczym - Łódzkie 2018

Na podstawie § 50 ust. 3 pkt 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 5 części II załącznika do uchwały nr 35/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021 uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 6 150,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) na dofinansowanie udziału w XI Europejskim Forum Gospodarczym - Łódzkie 2018 zaplanowanej w 2018 r.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na rok 2018, z pozycji preliminarza Ws9.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.