Akty korporacyjne

Podat.2017.9.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 399/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie dofinansowania Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez ELSA Poland

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 5 oraz § 6 ust. 1 pkt 9 i 10 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w związku z pkt. 1 części I oraz pkt. 5 części II załącznika do uchwały nr 45/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 12 stycznia 2014 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia o dofinansowaniu - organizowanej przez ELSA Poland - Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w dniach 19-20 października 2017 r. w Warszawie, w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2017 z pozycji preliminarza Ws4.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.