Akty korporacyjne

Podat.2019.6.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 416/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie dofinansowania Międzynarodowej Konferencji Podatkowej organizowanej przez Lubuski Oddział KIDP

Na podstawie § 50 ust. 3 pkt 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 30 000,00 zł (słownie: trzydziestu tysięcy złotych) na dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Podatkowej organizowanej przez Lubuski Oddział KIDP (w zakresie kosztów: prelegentów, tłumaczenia, wynajmu sali i sprzętu, wydruku materiałów konferencyjnych). Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowego rozliczenia poniesionych wydatków.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2019 z pozycji preliminarza Ws4.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.