Akty korporacyjne

Podat.2019.7.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 2 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 422/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie dodatkowych kosztów Krajowej Izby Doradców Podatkowych z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych w zw. z instalacją klimatyzacji przez Instytut Badawczy Leśnictwa

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 5 w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia przeznaczyć środki finansowe, do kwoty 60 000,00 zł brutto, na dodatkowe koszty Izby z tytułu wynajmu pomieszczeń Izby (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310, piętro 3, Warszawa) w związku z instalacją klimatyzacji przez Instytut Badawczy Leśnictwa w następstwie prowadzonego przez ten podmiot postępowania przetargowego.
§  2.  Koszty związane z realizacją niniejszej uchwały, będą finansowane - na podstawie aneksu do umowy najmu Krajowej Izby Doradców Podatkowych z Instytutem Badawczym Leśnictwa zwiększającej przez okres 5 kolejnych lat wartość czynszu o kwotę do 1 000 zł brutto miesięcznie - z planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych kolejno następujących po sobie 5 lat, począwszy od miesiąca, w którym sprawne urządzenie zostanie oddane do użytku Krajowej Izbie Doradców Podatkowych z poz. Wa1.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.