Akty korporacyjne

Lekarz.2019.7.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 141/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 20 i 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 965) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Deleguje się następujących przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich powołanej zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich:
1. Romuald Krajewski,
2. Zyta Kaźmierczak- Zagórska,
3. Jacek Woszczyk,
4. Tomasz Imiela,
5. Mariusz Goniewicz,
6. Tadeusz Urban.
§  2.  Traci moc uchwała nr 94/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.