Akt korporacyjny

Podat.2017.11.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 622/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych do udziału w spotkaniach z przedstawicielami doradców podatkowych na Ukrainie

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 3, w zw. z § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych deleguje:
1) Mariusza Słomińskiego - Przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP;
2) dr Jacka Andrzeja Zielińskiego- Wiceprzewodniczącego KRDP;
3) dr Mariusza Cieślę- Skarbnika KRDP;

- do udziału w spotkaniach z przedstawicielami doradców podatkowych na Ukrainie-Stowarzyszeniem Doradców Podatkowych na Ukrainie oraz Izbą Doradców Podatkowych na Ukrainie.

§  2.  Koszty uczestnictwa Przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych w wydarzeniu, o którym mowa w § 1, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2017, z pozycji preliminarza Ws8.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.