Delegowanie przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.6.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr 17/VIII/2023
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 13 czerwca 2023 r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628) w zw. z art. 100 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022, poz. 2561 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych deleguje Panią Mariolę Łodzińską - Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w charakterze obserwatora przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  2. 
Traci moc Uchwała Nr 85/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie delegowania w charakterze obserwatora przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.