Delegowanie przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej.

Akty korporacyjne

Lekarz.2023.5.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 maja 2023 r.

UCHWAŁA Nr 70/23/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 maja 2023 r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) i art. 48 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Deleguje się lek. dent. Romana Olszewskiego jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.