Akty korporacyjne

Podat.2019.3.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 39/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Krajowej Rady Doradców Podatkowych do udziału w Kongresie Niemieckich Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 3 w zw. z § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych deleguje: 1) Katarzynę Pawłowską - Członka Komisji Współpracy Międzynarodowej, do udziału w Kongresie Niemieckich Doradców Podatkowych, który odbędzie się w dniach 12-14 maja 2019 r. w Dreźnie.
§  2.  Koszty uczestnictwa Przedstawiciela Krajowej Rady Doradców Podatkowych w wydarzeniu, o którym mowa w § 1, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2019, z pozycji preliminarza Ws8.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.