Delegacja na podróż zagraniczną.

Akty korporacyjne

Rewid.2019.3.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3429/52/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 12 marca 2019 r.
w sprawie delegacji na podróż zagraniczną

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 4 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1. 
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wyraża zgodę na uczestnictwo Anety Wilk-Łyś w spotkaniu grupy sterującej projektu Common Content, które odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2019 r. w Madrycie i deleguje wyżej wskazaną osobę do odbycia podróży służbowej w tym zakresie.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.