Czynności, których celem jest opracowanie projektu ustawy o zawodzie radcy prawnego.

Akty korporacyjne

Radc.2010.3.27

Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 120/VII/2010
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 27 marca 2010 r.
w sprawie czynności, których celem jest opracowanie projektu ustawy o zawodzie radcy prawnego

Na podstawie art. 60 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 oraz z 2009 r. Nr 216, poz. 1676) oraz wykonując uchwałę Nr 1/2010 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 27 lutego 2010 r. w sprawie stanowiska samorządu radców prawnych co do prowadzonych prac legislacyjnych dotyczących zawodów prawniczych, w tym przedstawionego przez Ministra Sprawiedliwości projektu założeń do projektu ustawy o zawodzie adwokata, uchwala się, co następuje:
§  1.
Zobowiązuje się Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do równoległego, z działaniami, o których mowa w uchwale Nr 119/VII/2010 z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych oraz dalszego postępowania samorządu radców prawnych co do reformowania systemu pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, kontynuowania czynności, których celem jest sfinalizowanie opracowania projektu ustawy o zawodzie radcy prawnego.

Projekt przyjęty w tej sprawie przez Krajową Radę Radców Prawnych uchwałą Nr 52/VII/2009 z dnia 28 lutego 2009 roku w sprawie postępowania Krajowej Rady Radców Prawnych zmierzającego do wprowadzenia zmian do ustawy o radcach prawnych powinien być zaktualizowany i uzupełniony o uwagi i propozycje zgłoszone przez środowisko radców prawnych.

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.