Radc.2017.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 67/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2018

Na podstawie art. 60 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1870) oraz § 55 ust. 1, 2 i 4 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Radców Prawnych uchwala budżet na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, ustalając, że:
1) wpływy wyniosą 13 097 800,00 zł, w tym przychody z tytułu składek 11 350 000,00 zł, pozostałe wpływy 1 747 800,00 zł;
2) wydatki wyniosą, z zastrzeżeniem pkt 3, 12 765 628,00 zł, w tym:
a) wydatki Funduszu Seniora wyniosą 454 000,00 zł.,
b) wydatki na rzecz Funduszu Seniora wyniosą 30 000,00 zł.
3) zasilenie funduszu celowego wyniesie 332 172,00 zł.
§  2. 
1.  Upoważnia się Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do dokonywania zmian w budżecie Krajowej Rady Radców Prawnych po stronie wpływów.
2.  Upoważnia się Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami gospodarki finansowej za wyjątkiem pozycji 16 w ramach łącznej kwoty wydatków ogółem i przy zachowaniu równowagi budżetowej pomiędzy wpływami a wydatkami.
3.  Upoważnia się Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do umarzania należności budżetowych do kwoty 1000,00 zł.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

Budżet Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2018 (X kadencja)
Wpływy2018
Lp.TYTUŁY WPŁYWÓW
1.Składki11 350 000 zł
2.Przychody z umów sponsorskich (PZU)350 000 zł
3.Sprzedaż usłuq "Radcy Prawneqo"75 000 zł
4.Wpłaty uczestników w ramach CSzU za szkolenia858 000 zł
5.Wpłaty uczestników szkolenia CMG332 000 zł
6.Wpłata za przeprowadzenie mediacji1 000 zł
7.Kwoty zarządzone w postepowaniu dyscyplinarnym51 800 zł
8.Odsetki bankowe40 000 zł
9.inne przychody40 000 zł
13 097 800 zł
WYDATKIKwota 2018Procentowe

wykonanie

RODZAJ

DZIAŁALNOŚCI

DZIAŁ GOSPODARKI FINANSOWEJ
NUMER

DZIAŁU

NAZWA DZIAŁU
DZIAŁALNOŚĆ

ADMINISTRACYJNA

1.Biuro KRRP5 376 600 zł
1 A. Materiały97 600 zł
artykuły biurowe (w tym kalendarze KRRP)47 000 zł
energia23 000 zł
zakup książek, prenumerata czasopism3 000 zł
prenumerata e-wydań czasopism oraz enarzedzi5 600 zł
inne materiały (środki czystości, drobne wyposażenie)19 000 zł
1 B. Usłuqi obce1 053 500 zł
czynsz Aleje Ujazdowskie 18/456 500 zł
czynsz Aleje Ujazdowskie 41510 000 zł
usłuqi telekomunikacyjne55 000 zł
opłaty bankowe13 000 zł
usłuqi ksieqowe250 000 zł
opłaty pocztowe69 000 zł
inne (sprzątanie, monitorinq, abonamenty RTV, wszelkie naprawy, remonty)100 000 zł
1 C. Opłaty i podatki408 500 zł
VAT400 000 zł
podatek od nieruchomości6 000 zł
inne (są tu opłaty skarbowe i administracyjne)2 500 zł
1 D. Fundusz płac2 574 000 zł
osobowy fundusz płac1 244 000 zł
bezosobowy fundusz płac232 000 zł
wynagrodzenia i diety prezydium1 098 000 zł
1 E. Świadczenia pracownicze290 000 zł
ZUS, świadczenia urlopowe,badania lekarskie270 000 zł
szkolenia pracowników20 000 zł
1 F. Pozostałe koszty947 000 zł
koszty posiedzeń KRRP i funkcjonowania Prezydium674 000 zł
szkolenie dla Prezydium20 000 zł
szkolenie rzeczników prasowych20 000 zł
zakup wyposażenia i zakup środków trwałych15 000 zł
koszty spotkań z dziekanami lub innymi członkami Samorządu60 000 zł
pozostałe koszty (koszty ubezpieczeń majątkowych i pracowniczych, koszty zakupu art. spożywczych dla biura, gości, na spotkania pracownicze, koszty wszelkiej reprezentacji czyli:nekrokogi, upominki, gadżety reklamowe, jeśli są na biuro, koszty delegacji pracowniczych, koszty reklam jeśli dotyczyły biura, niszczarka 3500, Porozumienie Samorządów, Kryształowe Serce), archiwizacja150 000 zł
koszty finansowe5 000 zł
pozostałe koszty operacyjne3 000 zł
1 G. XXXV Lecie Samorządu Radców Prawnych0 zł
1 H. Współpraca z biznesem6 000 zł
INFORMATYZACJA2.Informatyzacja607 555 zł
2 A. Usługa administrowania i przechowywania danych145 055 zł
2 B. Usługi wsparcia i ujednolicenia systemu350 000 zł
2 C. Dostosowanie systemu STSRP do wymogów M.S.+usługi wsparcia systemu27 500 zł
2 D. Centrum pomocy techniczno informatycznej70 000 zł
2 E. Wyposażenie informatyczne biura KRRP15 000 zł
NADZÓR NAD WYKONYWANI3.Komisja etyki i wykonywania zawodu29 500 zł
EM ZAWODU RADCY3.1Krajowy Zespół Wizytatorów64 400 zł
4.Aplikacja222 560 zł
4 A. Turniej negocjacyjny10 300 zł
4 B. Ślubowanie aplikantów6 500 zł
4.1Komisja aplikacji82 860 zł
4.2Zespół do spraw opracowania pytań22 900 zł
4.3Udoskonalenie systemu kształcenia aplikantów100 000 zł
5.Działalność zaαraniczna689 281 zł
5.1Komisja zagraniczna249 281 zł
5.2Składka na rzecz międzynarodowych organizacji prawniczych260 000 zł
5.3Szkolenia zagraniczne180 000 zł
6.Komisja Praw Człowieka48 590 zł
ORGANIZWOANIE IMPREZ I INNA

DZIAŁALNOŚĆ

7.Komisja Integracji257 823 zł
WYDAWNICTW A KRRP8.Redakcja dwumiesięcznika Radca Prawny487 507 zł
POSTĘPOWANIE

DYSCYPLINARNE

9.Wyższy Sąd Dyscyplinarny492 220 zł
9.A9.A Działalnośc Wyższego Sądu Dyscyplinarnego352 720 zł
9.1WSD Szkolenia wewnętrzne103 500 zł
9.2Dofinansowanie uczestnictwa Sędziów OSD36 000 zł
10Główny Rzecznik Dyscyplinarny350 800 zł
10.ADziałalność Głownego Rzecznika Dyscyplinarnego232 800 zł
10.1GRD Szkolenie wewnętrzne52 000 zł
10.2Dofinansowanie uczestnictwa Rzeczników z OIRP36 000 zł
10.3Koszt dostosowania programu repetetoryjnego.30 000 zł
KONTROLA

DZIAŁALNOŚCI

11.Wyższa Komisja Rewizyjna101 760 zł
Komisja wsnierania rozwoju
INFORMATYZACJA ZWIĄZANA Z12.Komisja wspieiania ivzwoju zawodowego157 000 zł
DOSKONALENIE ZAWODOWE13.Doskonalenie zawodowe1 452 000 zł
DZIAŁALNOŚĆ

BADAWCZA,

WYDAWNICZA,

EKSPERCKA,

LEGISLACYJNA

14.Ośrodek Badań Studiów i Legislacji524 200 zł
DZIAŁALNOŚĆ

WYDAWNICZA

14.1Radca Prawny Zeszyty Naukowe kwartalnik206 592 zł
PUBLIC

RELATIONS

15.Wizerunek i promocja zawodu590 790 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SENIORÓW16.Fundusz Seniora454 000 zł
16.1Szkolenie Seniorów z zakresu Aktywacja zawodowa seniorów30 000 zł
STOSOWANIE PRAWA - MEDIACJA GOSPODARCZA17.Centrum Mediacji Gospodarczej393 750 zł
17.1CMG Szkolenia (pełnopłatne)332 000 zł
17.2Działalność CMG61 750 zł
EDUKACJA

PRAWNA

18.Centrum Edukacji Prawnej168 700 zł
PROMOCJA

SAMORZĄDU

19.Dofinansowanie wydarzeń pozasamorządowych60 000 zł
FUNDUSZ

CELOWY

20.Zasilenie funduszu celowego332 172 zł* Róznica pomiędzy wpławami a wydatkami w poz. 1-19
ŁĄCZNIE WYDATKI13 097 800 zł