Akty korporacyjne

Sędz.2019.5.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 maja 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 maja 2019 r.
w przedmiocie autopoprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z autopoprawką do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 11 kwietnia 2019 r. (znak: GMS-WP-173-90/19), nie zgłasza uwag do jego treści.