Akty korporacyjne

Sędz.2012.6.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2012 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z treścią przedstawionego projektu nie zajmuje stanowiska w sprawie, gdyż problematyka zawarta w projekcie ustawy nie leży w kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa.