Apel do władz publicznych.

Akty korporacyjne

Lekarz.2020.3.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 marca 2020 r.

APEL Nr 9/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 13 marca 2020 r.
do władz publicznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do władz publicznych o niezwłoczne:
*
zapewnienie bezpieczeństwa personelu medycznego poprzez doposażenie wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą w niezbędne wyroby i środki ochrony osobistej;
*
umożliwienie niezwłocznego wykonania personelowi medycznemu testów na obecność koronawirusa;
*
zapewnienie równego traktowania w powyższym zakresie wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
*
udzielenie podmiotom leczniczym zmuszonym do zawieszenia działalności wsparcia i objęcie ich działaniami osłonowymi na zasadach takich, jak przewidywane są dla przedsiębiorstw, wobec których wydaje się nakaz zawieszenia działalności;
*
w przypadku zawieszenia udzielania świadczeń gwarantowanych - zaliczkowanie wynagrodzenia tych podmiotów przez czas niezbędnego zawieszenia udzielania świadczeń.