Lekarz.2018.10.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 października 2018 r.

APEL Nr 4/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 października 2018 r.
do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o publikowanie tekstów jednolitych Zarządzeń Prezesa NFZ

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o publikowanie na stronie internetowej NFZ tekstów jednolitych zarządzeń Prezesa NFZ po każdej wprowadzanej do nich zmianie.

Zarządzenia Prezesa NFZ regulują bardzo szeroki zakres spraw z obszaru współpracy świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z punktu widzenia świadczeniodawcy - strony umowy z NFZ, zarządzenia stanowią szczególnie istotną regulacje bowiem wskazują kluczowe kwestie dotyczące sposobu realizacji umowy oraz praw i obowiązków stron.

Zarządzenia Prezesa NFZ podlegają częstej nowelizacji. Wielokrotność wprowadzanych do nich zmian powoduje wśród świadczeniodawców niepewność prawną i utrudnia ustalenie ich aktualnego brzmienia. Wobec powyższego publikacja jednolitych tekstów zarządzeń ułatwiłaby ich odczytanie, a tym samym zapewniłaby wyższy poziom bezpieczeństwa prawnego.

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że NFZ dysponuje sięgającymi 80 mld zł środkami publicznymi Prezydium NRL apeluje o udostępnianie ich tekstów jednolitych po każdej wprowadzonej nowelizacji.