Akty korporacyjne

Lekarz.2020.4.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 kwietnia 2020 r.

APEL Nr 22/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia warunków niezbędnych do rozpoczęcia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z apelem o pilne uregulowanie sytuacji osób studiujących na ostatnim roku studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, tak aby absolwenci mogli bez przeszkód rozpocząć planowany staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów. Osoby te muszą mieć zagwarantowane w szczególności, że będą mogły uzyskać na czas zaliczenie wszystkich egzaminów i otrzymają dyplomy lub zaświadczenia o ukończeniu studiów w terminie umożliwiającym rozpoczęcie stażu podyplomowego.

Samorząd lekarski uważa również, że należy wdrożyć niektóre rozwiązania zawarte już w procedowanej w Sejmie ustawie o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 172), w tym w szczególności możliwość dopuszczenia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego studentów ostatniego roku studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Kolejną ważną kwestią wymagającą uregulowania jest wdrożenie mechanizmów umożliwiających przedłużenie terminów składania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia stażu podyplomowego przez absolwentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego do okręgowych izb lekarskich. W tej procedurze należy poważnie rozważyć umożliwienie składania dokumentów w formie elektronicznej oraz w związku z tym zagwarantować izbom lekarskim wiarygodną weryfikację złożonych elektronicznie dyplomów w odpowiednich uczelniach prowadzących kształcenie na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Mając na uwadze, aktualną sytuacje epidemiologiczną oraz możliwość wystąpienia podobnych wydarzeń w przyszłości postulowane zmiany powinny mieć charakter trwały.