Apel do Ministra Zdrowia w sprawie włączenia samorządu lekarskiego do debaty nt. zmiany minimalnych wynagrodzeń w podmiotach leczniczych toczonej w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.

Akty korporacyjne

Lekarz.2020.2.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lutego 2020 r.

APEL Nr 4/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 lutego 2020 r.
do Ministra Zdrowia w sprawie włączenia samorządu lekarskiego do debaty nt. zmiany minimalnych wynagrodzeń w podmiotach leczniczych toczonej w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia

W związku z informacjami, że w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia działającego przy Ministerstwie Zdrowia trwają prace dotyczące ustalania wysokości najniższego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych w podmiotach leczniczych Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o niezwłoczne włączenie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do udziału w pracach tego Zespołu.
W dniu 28 stycznia 2020 r. na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia rozpoczęto dyskusję na temat dotychczasowej realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz - co ważne - na temat postulowanych przez partnerów społecznych dalszych zmian w tej ustawie.

Włączenie Naczelnej Rady Lekarskiej do prac Zespołu debatującego na tak ważny dla lekarzy i lekarzy dentystów temat, jak zmiana ustawy określającej poziom najniższych wynagrodzeń w podmiotach leczniczych, jest ewidentnie uzasadnione i zarazem dopuszczalne w świetle przepisów określających tryb pracy Zespołu. Zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich samorząd lekarski został powołany do sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty w granicach interesu publicznego oraz opiniowania warunków pracy i płac lekarzy.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2019, poz. 1941) przewiduje, że wysokość najniższego wynagrodzenia oblicza się jako iloczyn kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej i tzw. współczynnika pracy określonego dla poszczególnych kategorii pracowników w załączniku do ustawy. Ustawa przyjęła przy tym, że:

1)
dla lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny współczynnik pracy wynosi 1,27;
2)
dla lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny współczynnik pracy wynosi 1,17;
3)
dla lekarza lub lekarza dentysty bez specjalizacji współczynnik wynosi 1,05;
4)
dla lekarza stażysty współczynnik wynosi 0,73.

Dodatkowo w ustawie tej przyjęto fikcję prawną, że do 30 czerwca 2020 r. przeciętne wynagrodzenie wynosi 4.200 zł. Podane powyżej współczynniki mnoży się więc przez kwotę 4.200 zł, a nie przez kwotę rzeczywistego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa GUS, które w roku 2019 wynosiło nieco ponad 4.900 zł.

Prezydium przypomina, że przyjęte w ustawie współczynniki pracy są dalekie od postulatów samorządu lekarskiego dotyczących wynagrodzeń lekarzy. Krajowy Zjazd Lekarzy wielokrotnie apelował do Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzeń lekarskich, domagając się wynagrodzenia dla lekarza stażysty na poziomie jednej średniej krajowej, dla lekarza bez specjalizacji oraz dla lekarza rezydenta wynagrodzenia na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwuipółkrotnej średniej krajowej, a dla lekarza ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej.

Należy odnotować, że jednym ze skutków ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest to, że obecnie wynagrodzenie lekarza stażysty wynosi dokładnie tyle, co minimalne wynagrodzenie za pracę (2.600 zł), a od 1 kwietnia 2020 r. wzrośnie do 2.700 zł, czyli będzie tylko o 100 zł wyższe niż płaca minimalna w Polsce. Zdaniem samorządu lekarskiego taka wysokość wynagrodzenia jest zupełnie nieadekwatna do zdobytego wykształcenia, charakteru wykonywanej pracy i nie stanowi zachęty do pozostawania i wykonywania zawodu w Polsce.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że wobec potrzeby zmian w zakresie wynagrodzeń lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych, właściwym miejscem do prowadzenia w tym zakresie dialogu powinien być Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia działający przy Ministerstwie Zdrowia, gdzie dyskusja mogłaby toczyć się z udziałem strony rządowej, związkowej, pracodawców i samorządu zawodowego lekarzy.