Lekarz.2018.8.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

APEL Nr 1/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
do Ministra Zdrowia oraz Ministra Środowiska w sprawie sfinansowania kosztów dostosowania gabinetów stomatologicznych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008.

Naczelna Rada Lekarska, wykonując postanowienia uchwały nr 16 XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 26 maja 2018 r., apeluje do Ministra Zdrowia i Ministra Środowiska o podjęcie wspólnych działań mających na celu sfinansowanie kosztów dostosowania gabinetów stomatologicznych do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008.

Zgodnie z art. 10 ww. rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2019 r. podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, będą zobowiązane do zainstalowania i utrzymywania separatorów amalgamatu.

Samorząd lekarski dostrzegając uzasadnioną obawę niewykonalności powyższego obowiązku przez wszystkie gabinety stomatologiczne jednocześnie, w piśmie do Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2018 r. znak: NRL/ZRP/MK/530-1/1256/2018, zaproponował rozłożenie wykonania powyższego obowiązku na najbliższe kilka lat.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że realizacja wymogów wynikających z Rozporządzenia PE i Rady pozostanie w dalszym ciągu dla lekarzy dentystów znacznym wydatkiem. Samorząd lekarski zwraca uwagę, iż koszt instalacji (zakup i montaż) separatora amalgamatu nie będzie jedynym wydatkiem związanym z wykonaniem przedmiotowego obowiązku. Na gabinetach stomatologicznych będzie ciążyła konieczność pokrycia kosztów serwisowania zainstalowanych urządzeń, a wraz z upływem lat - ich wymiany, a także pojawią się zwiększone koszty związane z utylizacją odpadów amalgamatowych.

W związku z powyższym oraz z uwagi na to, że stosowanie separatorów amalgamatu nie służy ani zapewnieniu lepszej jakości świadczeń stomatologicznych, ani ułatwieniu pracy lekarzy dentystów, a celem ich instalacji jest wyłącznie ochrona środowiska - samorząd lekarski apeluje o refundację podmiotom prowadzącym gabinety stomatologiczne poniesionych kosztów z tego tytułu, poprzez zaangażowanie środków publicznych lub unijnych bądź umożliwienie odliczenia tych kosztów od podatku. Samorząd lekarski wskazuje przy tym, że wiele nakładanych przez Państwo obowiązków z zakresu ochrony środowiska korzysta ze znacznego finansowania ze środków unijnych, budżetowych lub innego rodzaju wsparcia finansowego. Uwzględniając znaczną liczbę podmiotów, które muszę wykonać powyższy obowiązek, jak również biorąc pod uwagę tak ważny - podkreślony w preambule Rozporządzenia - dla Unii Europejskiej cel, którym jest ochrona środowiska, zasadne wydaje się ustanowienie programu, który w całości lub w części zasilany byłby środkami unijnymi.