Apel do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,.

Akty korporacyjne

Lekarz.2018.5.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 7
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 roku
do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy wyraża stanowczy protest wobec sposobu wdrażania przez władze państwowe reform wprowadzających tzw. e-zwolnienia oraz e-recepty i apeluje do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o natychmiastową zmianę regulacji prawnych.

UZASADNIENIE

Narzucenie ustawą powyższych rozwiązań jako jedynych jest wyrazem ignorowania rzeczywistości. Wielu lekarzy, z uwagi na wiek, warunki zdrowotne, brak możliwości używania komputera i dostępu do internetu, nie będzie mogło stosować e-zwolnień i e-recept. Spowoduje to wykluczenie dużej grupy lekarzy z aktywnego życia zawodowego, co wobec dramatycznego braku lekarzy w Polsce, może skutkować trudnościami w uzyskaniu przez pacjentów należnych świadczeń zdrowotnych.

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy domaga się likwidacji sztywnej ramy czasowej wprowadzającej obowiązek wystawiania e-recept i e-zwolnień oraz trwałego zachowania możliwości wystawiania, w określonych warunkach, zwolnień i recept, niezależnie od form elektronicznych, w dotychczasowej formie.