Akt korporacyjny

Rewid.2018.10.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2689/47a/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 29 października 2018 r.
w przedmiocie akceptacji oświadczenia woli w sprawie majątkowej powyżej kwoty 50.000,00 zł (upoważnienie do złożenia żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych GO TFI na dzień 31 grudnia 2018 r.)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), § 13 ust. 1 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.), § 24 Regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/4/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (z późn. zm.) oraz uchwały Nr 2047/38/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych postanawia się, co następuje:
§  1.  Niniejszym dokonuje się akceptacji oświadczenia woli w sprawie majątkowej powyżej kwoty 50.000,00 zł, polegającego na złożeniu przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów żądania wykupu posiadanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów certyfikatów inwestycyjnych GO Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty powiązanych z Subfunduszem subGO Fund Wierzytelności na dzień 31 grudnia 2018 r. W związku z powyższym upoważnia się dowolne dwie osoby z wymienionych pięciu w uchwale Nr 2047/38/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych do złożenia wspólnie żądania wykupu posiadanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów certyfikatów inwestycyjnych GO Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty powiązanych z Subfunduszem subGO Fund Wierzytelności na dzień 31 grudnia 2018 r.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.